Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript

Vòng lặp rất quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình và trong TypeScipt cũng vậy. Khi nói đến vòng lặp thì ta sẽ nhớ đến các vòng lặp thông dung như: vòng lặp for, vòng lặp while vòng lặp do while. Tuy nhiên với Javascript thì chúng ta sẽ có thêm một số vòng lặp khác nữa như vòng lặp for in và vòng lặp for as.

1. Vòng lặp for in

Vòng lặp for in ta còn gọi là iterates, tức là sau mỗi lần lặp nó sẽ nhớ là đang lặp tới phần tử nào để lần lặp tiếp theo nó tự động lấy phần tử tiếp theo. Giá trị của mỗi lần lặp là index chứ không phải là value.

Cú pháp

for (variable in object)  
{ 
  //block to execute  
} 

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

var obj = {a: 1, b: 2, c: 3};
for (var prop in obj) {
  this.val += prop + " = " + obj[prop] + "n";
}

Trong vòng lặp này thì mỗi lần lặp nó sẽ lặp một phần tử trong đối tượng  obj.

2. Vòng lặp for

Vòng lặp for dùng để lặp những trường hợp ta biết tổng số lần lặp, xem thêm tại bài vòng lặp for trong javascript.

Ví dụ:

for (var j = 0; j <= 10; j++)
{
  document.write(j);
} 

3. Vòng lặp while và do while

Khác với vòng lặp for, vòng lặp while do while dùng để lặp cho trường hợp ta chưa biết tổng số lần lặp. Riêng đối với vòng lặp do while thì nó sẽ luôn luôn lặp ít nhất một lần. Xem thêm tại vòng lặp while và do while trong Javascript.

Vòng lặp while

Cú pháp:

while (variable<=endvalue) { 
  //code block to be executed 
}

Ví dụ:

var i = 10;

while (i <= 1000) {
  console.log(i);
  i++;
} 

Vòng lặp do while

Cú pháp:

do{ 
  // do something
}  
while (variable<=endvalue); 

Ví dụ:

var i = 10;

do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i <= 1000);

4. Vòng lặp for of

Về bản chất vòng lặp for of giống vòng lặp for in, tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất là vòng lặp for of sẽ trả về value chú không phải là index.

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
var s = "";
var o = 0;
for (let num in numbers) {
  s = s + "n Array Value is - " + num;
}
alert(s);

5. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu sơ lược 5 vòng lặp thường hay sử dụng trong Javascript nói chung và trong TypeScript nói riêng. Trong 5 vòng lặp đó thì vòng lặp for in và for of ta gọi là các Iterators và Generators.

Bài này cũng khá đơn giản nên mình xin dừng chương trình tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *