Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần lặp nó sẽ lặp qua một phần tử của mảng đó. Còn trong SASS chúng ta có vòng lặp each có chức năng tương tự như vòng lặp foreach, tuy nhiên trong SASS không có cấu trúc mảng nên vòng lặp each trong SASS dùng để lặp một loại dữ liệu tương tự như mảng đó là dữ liệu dạng list.

1. Vòng lặp each trong SASS

Xét ví dụ sau:

$class-name : col-xs-1 col-xs-2 col-xs-3;

@each $name in $class-name {
  .#{$name} {
    background: red;
  }
}

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

CSS sau khi biên dịch:

.col-xs-1 {
  background: red; 
}

.col-xs-2 {
  background: red; 
}

.col-xs-3 {
  background: red; 
}

Như vậy vòng lặp each đã lặp qua từng giá trị trong biến $class-name, từ đó ta rút ra cú pháp của vòng lặp each như sau:

@each $value in $values {
  // do something
}

Trong đó $values là một danh sách các giá trị (LIST). Nếu bạn chưa hiểu kiểu dũ liệu dạng list thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhé.

2. Kiểu dữ liệu List trong SASS

Kiểu dữ liệu list là một danh sách các giá trị cách nhau bởi khoảng trắng, mỗi giá trị có thể có cặp dấu ngoặc kép bao lại hoặc không.

Ví dụ: biến $names chứa ba giá trị cuong, kinh và chinh

$names : cuong kinh chinh;

Nếu các giá trị ta không bao lại bằng cặp dấu nháy đơn (hoặc kép) thì rất dễ bị hiểu nhầm trong trường hợp này:

$borders : solid 2px solid 3px;

Trường hợp trên rõ ràng ý định mình muốn phân ra thanh hai giá trị nhưng SASS nó sẽ hiểu là có 4 giá trị, vì vậy ta phải thay đổi lại như sau:

$borders : " solid 2px" "solid 3px";

Kết hợp với vòng lặp each ta có ví dụ sau:

$borders : "solid 2px" "solid 3px";

@each $border in $borders {
  .h2{
    border: #{$border};
  }
}

Và đây là CSS sau khi biên dịch:

.h2 {
  border: solid 2px; 
}

.h2 {
  border: solid 3px; 
}

3. Lời kết

Như vậy là ta đã tìm hiểu xong vòng lặp each trong SASS và một số ví dụ liên quan, đồng thời cũng biết thêm kiểu dũ liệu dạng list trong SASS. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tới function trong SASS.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *