Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở nên đơn giản hơn. Nó chia ra làm nhiều loại như các hàm xử lý chuỗi, xử lý number, xử lý màu sắc, … Tuy nhiên vì thời gian có hạn nên trong bài này mình chỉ giới thiệu một số hàm xử lý chuỗi.

1. Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Chúng ta có tổng cộng 8 hàm xử lý chuỗi hay sử dụng như sau:

Tên hàmMô tả
unquote($string)Xóa các cặp quote ra khỏi chuỗi $string.
quote($string)Thêm cặp quote bao quanh chuỗi $string
str-length($string)Trả về tổng số ký tự của chuỗi $string
str-insert($string,$insert,$index)Thêm chuỗi $insert vào chuỗi $string tại vị trí $index
str-index($string, $substring)Kiểm tra vị trí xuất hiện chuỗi $subtring trong chuỗi $string
str-slice($string,$start-at,[$end-at])Cắt chuỗi bắt đầu từ $start-at và kết thúc tại $end-at, trường hợp không truyền $end-at thì nó lấy đến cuối chuỗi.
to-upper-case($string)Chuyển chuỗi $string sang chữ in hoa
to-lower-case($string)Chuyển chuỗi $string sang chữ in thường

2. Ví dụ các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Sau đây là một số ví dụ liên quan đến các hàm xử lý chuỗi trên.

unquote($str)

Xóa cặp quote ra khỏi chuỗi $str, trường hợp chuỗi không được quote thì trả về chuỗi gốc.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ:

unquote("foo") => foo
unquote(foo) => foo

quote($str)

Thêm cặp ngoặc kép quote bao quanh chuỗi $str, nếu chuỗi đã được quote thì nó không làm gì.

Ví dụ:

quote("foo") => "foo"
quote(foo) => "foo"

str-length($str)

Trả về chiều dài của chuỗi $str.

Ví dụ:

str-length("foo") => 3

str-insert($string, $insert, $index)

Thêm chuỗi $insert vào chuỗi $string tại vị trí $index.

Ví dụ:

str-insert("abcd", "X", 1) => "Xabcd"
str-insert("abcd", "X", 4) => "abcXd"
str-insert("abcd", "X", 5) => "abcdX"

str-index($string, $substring)

Tìm vị trí xuất hiện chuỗi $substring trong chuỗi $string, nếu tìm không thấy sẽ trả về giá trị NULL. 

Ví dụ:

str-index(abcd, a)  => 1
str-index(abcd, ab) => 1
str-index(abcd, X)  => null
str-index(abcd, c)  => 3

str-slice($string, $start-at, $end-at:-1)

Cắt chuỗi $string từ vị trí $start-at đến vị trí $end-at. Nếu giá trị của $end-at = -1 thì nó sẽ lấy đến cuối chuỗi (giá trị mặc định của $end-at là -1 ). Nếu giá trị nào mang số âm thì sẽ đếm ngược lại từ dưới lên.

Vi dụ:

str-slice("abcd", 2, 3)   => "bc"
str-slice("abcd", 2)      => "bcd"
str-slice("abcd", -3, -2) => "bc"
str-slice("abcd", 2, -2)  => "bc"

to-upper-case($string)

Chuyển chuỗi $string sang chữ in thường.

Ví dụ:

to-lower-case(ABCD) => abcd

to-lower-case($string)

Chuyển chuỗi $string sang chữ in hoa.

Ví dụ:

to-upper-case(abcd) => ABCD

3. Lời kết

Như vậy mình đã giới thiệu song các hàm có sẵn trong SASS dùng để xử lý chuỗi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm xử lý số (Number).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *