Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Viết chương trình nhập xuất thông tin sinh viên bằng Java OOP (hướng đối tượng). Đây là một bài tập nhập xuất dữ liệu đơn giản trong Java.

Ở bài tập này chúng ta sẽ không thực hiện trong cùng một class như các bài tập basic mà sẽ thực hiện trên hai class khác nhau.

Đề bài: Nhập xuất thông tin sinh viên

Viết chương trình OOP quản lý sinh viên đơn giản: Nhập, xuất thông tin, tính điểm TB.

Viết lớp Sinh viên như sau:

Attributes (private): các thuộc tính phải đảm bảo tính đóng gói (private).

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • Mã sinh viên là số nguyên.
 • Họ tên: chuỗi ký tự.
 • Điểm LT, điểm TH : float

Constructor:

 • Constructor mặc định (để khởi tạo đối tượng với các thông tin kiểu số là 0, kiểu chuỗi là chuỗi rỗng).
 • Constructor thứ hai nhận đầy đủ thông tin để khởi tạo giá trị cho tất cả các biến instance.

Methods:

 • Các getter và setter cho mỗi thuộc tính.
 • Tính điểm trung bình.
 • Phương thức toString để diễn tả đối tượng ở dạng chuỗi.
 • Xây dựng class chứa hàm main: tạo 3 đối tượng sinh viên sv1, sv2, sv3, trong đó:
 • sv1 chứa thông tin của chính mình (tạo bằng constructor mặc định).
 • sv2 là thông tin người bạn thân nhất của em (tạo bằng constructor mặc định).
 • sv3 tạo bằng constructor mặc định.
 • In bảng danh sách sinh viên gồm 5 cột là MSSV, họ tên, điểm LT, điểm TH, điểm TB (bảng có 3 dòng cho 3 sinh viên).

Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên Java OOP

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ đi tuần tự các yêu cầu mà đề bài đã đưa ra:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class tên là SinhVien để khởi tạo các phương thức
 • Trong class này, chúng ta cần khai báo các thuộc tính dưới hình thức đóng gói (private), khởi tạo các constructor có tham số và constructor mặc định, khởi tạo các phương thức getter setter.
 • Tiếp đến sẽ tạo một phương thức để tính điểm trung bình, sau đó tạo phương thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Sau khi tạo các phương thức ở class SinhVien, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện gọi các phương thức vừa được gọi. Trong class này chúng ta sẽ yêu cầu nhập vào thông tin của 3 sinh viên, lưu dữ liệu được nhập vào và hiển thị nó ra màn hình dưới dạng bảng (sử dụng printf trong C).
public class SinhVien {
  //khai báo các thuộc tính cần thiết
  private int maSV;
  private String tenSV;
  private float diemTL, diemTH;

  //khởi tạo constructor không tham số
  public SinhVien() {
  }

  //khởi tạo constructor có tham số
  public SinhVien(int maSV, String tenSV, Float diemTL, Float diemTH) {
    this.maSV = maSV;
    this.tenSV = tenSV;
    this.diemTH = diemTH;
    this.diemTL = diemTL;
  }

  //------------------begin getter and setter----------------------
  public int getMaSV() {
    return maSV;
  }

  public void setMaSV(int maSV) {
    this.maSV = maSV;
  }

  public String getTenSV() {
    return tenSV;
  }

  public void setTenSV(String tenSV) {
    this.tenSV = tenSV;
  }

  public float getDiemTL() {
    return diemTL;
  }

  public void setDiemTL(float diemTL) {
    this.diemTL = diemTL;
  }

  public float getDiemTH() {
    return diemTH;
  }

  public void setDiemTH(float diemTH) {
    this.diemTH = diemTH;
  }

  //-----------------------end getter and setter--------------------
  //tạo hàm tính điểm trung bình
  public float tinhDiemTB() {
    return (diemTH + diemTL) / 2;
  }

  //sử dụng phương thức toString để hiển thị kết quả
  public String toString() {
    return maSV + " - " + tenSV + " diem Tb : " + tinhDiemTB();
  }

  //hoặc có thể tạo một phương thức khác dùng để hiển thị kết quả
  public void inSV() {
    System.out.printf("%6d %-18s %10.2f %12.2f %12.2f n", maSV, tenSV, diemTH, diemTL, tinhDiemTB());
  }
}
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //khởi tạo và nhập giá trị cho các thuộc tính thuôc lớp SinhVien
    //theo đề bài yêu cầu chúng ta sẽ thực hiện việc tạo 3 sinh viên,
    // vì vậy chúng ta sẽ đi tạo từng sinh viên

    //-------------------sinh viên 1-------------------

    SinhVien sv1 = new SinhVien();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập mã sinh viên 1: ");
    sv1.setMaSV(sc.nextInt());sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên sinh viên 1: ");
    sv1.setTenSV(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập điểm lý thuyết: ");
    sv1.setDiemTL(sc.nextFloat());
    System.out.println("Nhập điểm thực hành: ");
    sv1.setDiemTH(sc.nextFloat());

    //-------------------sinh viên 2----------------------

    SinhVien sv2 = new SinhVien();
    System.out.println("Nhập mã sinh viên 2: ");
    sv2.setMaSV(sc.nextInt());sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên sinh viên 2: ");
    sv2.setTenSV(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập điểm lý thuyết: ");
    sv2.setDiemTL(sc.nextFloat());
    System.out.println("Nhập điểm thực hành: ");
    sv2.setDiemTH(sc.nextFloat());

    //---------------------sinh viên 3------------------------

    SinhVien sv3 = new SinhVien();
    System.out.println("Nhập mã sinh viên 3: ");
    sv3.setMaSV(sc.nextInt());sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên sinh viên 3: ");
    sv3.setTenSV(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập điểm lý thuyết: ");
    sv3.setDiemTL(sc.nextFloat());
    System.out.println("Nhập điểm thực hành: ");
    sv3.setDiemTH(sc.nextFloat());

    //in theo format
    System.out.printf("%6s %10s %20s %10s %10s n","Mã sinh viên","Họ tên","Điểm lý thuyết","Điểm thực hành","Điểm trung bình");
    //gọi phương thức in đã được viết ở class SinhVien cho các sinh viên để hiển thị kết quả đã nhập
    sv1.inSV();
    sv2.inSV();
    sv3.inSV();
    System.out.println("--------------------------end-----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả: Sau khi chúng ta nhập thông tin cho các sinh viên và chạy chương trình thì sẽ được kết quả như sau:

sinh vien JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập xuất thông tin sinh viên. Đây cũng là một bài tập khá đơn giản, chỉ viết những phương thức basic để các bạn làm quen. Hãy thực hành nó trước khi sang các bài tập khó hơn ở phía sau. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *