Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin xe

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhập xuất thông tin xe trong Java OOP. Đây cũng là một bải tập nhập xuất đơn giản giúp các bạn làm quen với lập trình hướng đối tượng Java.

Đề bài: Nhập xuất thông tin xe.

Sở giao thông cần theo dõi việc đăng ký xe của người dân. Dựa vào thông tin trị giá xe và dung tích xylanh của xe, sở giao thông cũng tính mức thuế phải đóng trước bạ khi mua xe như sau:

 • Dưới 100cc, 1% trị giá xe.
 • Từ 100 đến 200cc, 3% trị giá xe.
 • Trên 200cc, 5% trị giá xe

Hãy thiết kế và cài đặt class Vehicle với các attributes methods phù hợp. Class phải có các constructor và phải bảo đảm tính encapsulation.

Xây dựng class chứa hàm main. Hàm main in ra menu lựa chọn các công việc:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 1. Tạo các đối tượng xe và nhập thông tin
 2. Xuất bảng kê khai tiền thuế của các xe.
 3. Thoát

Chương trình nhập xuất thông tin xe.

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ đi lần lượt các yêu cầu của đề bài:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class tên là Vehicle với các thuộc tính đảm bảo tính đóng gói: maXe, dungTich, triGia, chuXe, moTa.
 • Khởi tạo các constructor có tham số và constructor mặc định.
 • khởi tạo các phương thức getter setter.
 • khởi tạo phương thức tinhThue để tính thuế với các điều kiện dung tích <100, dung tích từ 100->200 và dung tích >200.
 • Khởi tạo phương thức inThue để in thuế.
 • Tiếp đến tạo class Test để gọi các phương thức ở trên: Trong class này chúng ta tạo một phương thức nhapXe để nhập thông tin cho xe và một phương thức main để chạy chương trình.
 • Trong class Test, chúng ta sử dụng Switch Case để tạo menu cho chương trình bao gồm Case 1 để nhập thông tin và Case 2 để xuất thông tin.
public class Vehicle {
  private int maXe,dungTich;
  private double triGia;
  private String chuXe,moTa;

  public Vehicle(int maXe, int dungTich, double triGia, String chuXe, String moTa) {
    this.maXe = maXe;
    this.dungTich = dungTich;
    this.triGia = triGia;
    this.chuXe = chuXe;
    this.moTa = moTa;
  }
  public Vehicle(){

  }
  public int getMaXe() {
    return maXe;
  }

  public void setMaXe(int maXe) {
    this.maXe = maXe;
  }

  public int getDungTich() {
    return dungTich;
  }

  public void setDungTich(int dungTich) {
    this.dungTich = dungTich;
  }

  public double getTriGia() {
    return triGia;
  }

  public void setTriGia(double triGia) {
    this.triGia = triGia;
  }

  public String getChuXe() {
    return chuXe;
  }

  public void setChuXe(String chuXe) {
    this.chuXe = chuXe;
  }

  public String getMoTa() {
    return moTa;
  }

  public void setMoTa(String moTa) {
    this.moTa = moTa;
  }

  public double tinhThue(){
    double thue;
    if(dungTich<100) thue=triGia*0.01;
    else if (dungTich >= 100 && dungTich<=200) thue = triGia * 0.03;
    else thue = triGia * 0.05;
    return thue;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return maXe + "-"+chuXe + "-"+dungTich + "-"+triGia + "-"+moTa;
}

  void inThue(){
    System.out.printf("%5d %-20s %5d %10.2f %10s %8.5f n ",maXe,chuXe,dungTich,triGia,moTa,tinhThue());
  }
}
import java.util.Scanner;
public class Test {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //tạo phương thức nhập thông tin cho xe
   static void nhapXe(Vehicle xe){
      System.out.print("Nhập mã xe: ");
      xe.setMaXe(sc.nextInt());sc.nextLine();
      System.out.print("Nhập tên chủ xe: ");
      xe.setChuXe(sc.nextLine());
      System.out.print("Nhập dung tích xe: ");
      xe.setDungTich(sc.nextInt());
      System.out.print("Nhập trị giá xe: ");
      xe.setTriGia(sc.nextDouble());;sc.nextLine();
      System.out.print("Mô tả: ");
      xe.setMoTa(sc.nextLine());
    }
    //tạo phương thức main để chạy các phương thức khác ở class Vehicle
  public static void main(String[] args) {
    Vehicle v[]= null;//mang chua xe
    int a,n=0;
    boolean flag = true;
    //sử dụng switch case để tạo menu cho chương trình
    do{
      System.out.println("Bạn chọn làm gì!!!");
      System.out.println("1.Tạo các đối tượng xe và nhập thông tin n"+
          "2.Xuất bảng kê khai tiền thuế của các xe.n"+
          "Nhập số khác để thoát");
      a =sc.nextInt();
      switch (a){
        case 1:
          System.out.print("Nhập số lượng xe bạn muốn khai báo thuế: ");
          n=sc.nextInt();
          //khai báo mảng v[] để chứa số lượng xe
          v= new Vehicle[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Xe thứ " + (i+1));
            v[i] = new Vehicle();
            nhapXe(v[i]);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.printf("%5s %5s %5s %10s %10s %8s n","Mã xe","Chủ xe","Dung tích","Trị giá","mô tả","Thuế");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            v[i].inThue();
          }
          break;
        default:
          System.out.println("bye");
          flag=false;
          break;
      }
    }while (flag);
  }
}

Kết quả: Khi chọn 1 để nhập thông tin.

nhap xe 1 JPG

Kết quả: Khi chọn 2 để xuất các thông tin và chọn số khác để thoát khỏi chương trình.

nhap xe 2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập xuất thông tin xe. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *