Bài tập Java OOP: Kiểm tra thực phẩm trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra thực phầm bằng ngôn ngữ Java.

Cũng như các bài tập trước đây cũng là một bài tập nhập xuất đơn giản, ngoài ra còn sử dụng các phương thức về ngày tháng năm trong ngôn ngữ Java.

Đề bài: Chương trình kiểm tra thực phẩm.

Viết lớp ThucPham mô tả một hàng hóa là hàng thực phẩm trong kho của một siêu thị, có các thuộc tính:

 • Mã hàng (không cho phép sửa, không được để rỗng).
 • Tên hàng (không được để rỗng), đơn giá (>0).
 • Ngày sản xuất và ngày hết hạn (ngày không được để rỗng, ngày hết hạn phải sau ngày sản xuất).

Ràng buộc chặt chẽ các ràng buộc trên các trường dữ liệu. Nếu dữ liệu không hợp lệ thì gán giá trị mặc định cho phép tương ứng của trường đó.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • Tạo 1 constructor có đầy đủ tham số, 1 constructor có tham số là mã hàng.
 • Viết các phương thức setters/getters.
 • Viết phương thức kiểm tra một hàng thực phẩm đã hết hạn chưa?
 • Phương thức toString, trả về chuỗi chứa thông tin của hàng thực phẩm. Trong đó: Định dạng đơn giá có phân cách hàng nghìn. Định dạng kiểu ngày là dd/MM/yyyy.

Viết hàm Main để thực hiện các yêu cầu trên.

Chương trình kiểm tra thực phẩm.

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các yêu cầu của đề bài:

 • Đầu tiền chúng ta sẽ thực hiện tạo class ThucPham với các thuộc tính maHang, tenHang, donGia, nSX, hSD. Với các thuôc tính này chúng ta sẽ phải gán điều kiện như đề bài đã yêu cầu
 • Trong class ThucPham chúng ta sẽ khởi tạo các constructor mặc đinh và constructor có tham số.
 • Khởi tạo các phương thức getter setter.
 • Khởi tạo các phương thức kiểm tra ngày tháng năm. Cụ thể chúng ta sẽ kiểm tra ngày tháng năm nhập vào có hợp lệ hay không.
 • Khởi tạo phương thức kiểm tra sản phẩm còn hạn sử dụng hay không dựa vào này sản xuất, hạn sử dụng và ngày hiện tại.
 • khởi tạo phương thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Tiếp đến sẽ tạo class Main để gọi các phương thức được khởi tạo ở class ThucPham.
import java.text.NumberFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

public class ThucPham {
  //Khai báo các thuộc tính cần thiết cho bài toán
  private int maHang;
  private String tenHang;
  private double donGia;
  private Date nSX, hSD;

  //Khởi tạo constructor có tham số
  public ThucPham(int maHang, String tenHang, double donGia, Date nSX, Date hSD) {
    this.maHang = maHang;
    this.tenHang = tenHang;
    this.donGia = donGia;
    this.nSX = nSX;
    this.hSD = hSD;
  }

  //Khởi tạo constructor mặc định
  public ThucPham() {
  }

  //-------------------begin getter and setter-----------------------
  public int getMaHang() {
    return maHang;
  }

  public void setMaHang(int maHang) {
    this.maHang = maHang;
  }

  public String getTenHang() {
    return tenHang;
  }

  public void setTenHang(String tenHang) {
    this.tenHang = tenHang;
  }

  public double getDonGia() {
    return donGia;
  }

  public void setDonGia(double donGia) {
    this.donGia = donGia;
  }

  public Date getnSX() {
    return nSX;
  }

  public void setnSX(Date nSX) {
    this.nSX = nSX;
  }

  public Date gethSD() {
    return hSD;
  }

  public void sethSD(Date hSD) {
    this.hSD = hSD;
  }

  //-------------------end getter and setter-----------------------
  @Override
  //khởi tạo phương thức toString
  public String toString() {
    //sử dung phương thức Locale để biến đổi theo tiền tệ việt nam
    Locale localeVN = new Locale("vi", "VN");
    NumberFormat numberFormat = NumberFormat.getCurrencyInstance(localeVN);
    String str = numberFormat.format(donGia);
    // sử dụng phương thức SimpleDateFormat để biến đổi ngày tháng năm theo dạng "dd/MM/yyyy"
    SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    String str1 = simpleDateFormat.format(nSX);
    String str2 = simpleDateFormat.format(hSD);
    return "Thông tin về thực phẩm: n" +
        "Mã hàng : " + maHang +
        "nTên hàng : '" + tenHang +
        "nĐơn giá : " + str +
        "nNgày sản xuất : " + str1 +
        "nHạn sử dụng : " + str2
        ;
  }

  //Khởi tạo phương thức để nhập năm tháng ngày sản xuất
  public void setNSX(int year, int month, int day) {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.set(year, month - 1, day);
    this.nSX = calendar.getTime();
  }

  //Khởi tạo phương thức để nhập hạn sử dụng
  public void setHSD(int year, int month, int day) {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.set(year, month - 1, day);
    this.hSD = calendar.getTime();
  }

  //khởi tạo phương thức kiểm tra tên hàng không được để trống
  public boolean kiemTraTenHang(boolean k) {
    if (this.tenHang == "" || this.tenHang.isEmpty()) {
      System.out.println("Tên hàng không được để trống : ");
    } else {
      k = false;
    }
    return k;
  }

  //khởi tạo hàm kiểm tra ngày hết hạn không được nhỏ hơn ngày sản xuất
  public boolean kiemTraNgay(boolean t) {
    if (this.getnSX().compareTo(this.gethSD()) < 0) {
      t = false;
    } else {
      System.out.println("Ngày hết hạn không được nhỏ hơn ngày sản xuất : ");
    }
    return t;
  }

  //khởi tạo phương thức kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm đã hết hạn hay còn hạn
  public void kiemTraHSD() {
    Date today = new Date();
    today.getTime();
    SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    String st = simpleDateFormat.format(today);
    if (this.gethSD().compareTo(today) < 0) {
      System.out.println("Hôm nay là ngày " + st + ", hàng hóa đã hết hạn ");
    } else {
      System.out.println("Hôm nay là ngày " + st + ", hàng hóa vẫn còn hạn ");
    }
  }
}
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ThucPham tp = new ThucPham();
    boolean kt = true;
    boolean th = true;
    System.out.println("Nhập mã hàng : ");
    tp.setMaHang(scanner.nextInt());
    scanner.nextLine();
    do {
      System.out.println("Nhập tên hàng : ");
      tp.setTenHang(scanner.nextLine());
    } while (tp.kiemTraTenHang(kt));
    System.out.println("Nhập đơn giá : ");
    tp.setDonGia(scanner.nextDouble());
    do {
      System.out.println("Nhập năm,tháng,ngày sản xuất : ");
      tp.setNSX(scanner.nextInt(), scanner.nextInt(), scanner.nextInt());
      System.out.println("nhập năm,tháng,ngày hết hạn : ");
      tp.setHSD(scanner.nextInt(), scanner.nextInt(), scanner.nextInt());
    } while (tp.kiemTraNgay(th));
    System.out.println(tp);
    tp.kiemTraHSD();
  }
}

Kết quả: Nhập thông tin sản phẩm:

thuc pham 1 JPG

Kết quả: Xuất thông tin sản phẩm và kiểm tra hạn sử dụng:

thuc pham 2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra thực phẩm. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *