Bài tập Java OOP: tính chu vi diện tích hình chữ nhật

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật trong Java cách tạo một class mới (hướng đối tượng).

Đây là một bài tập khá đơn giản thuộc phần bài tập nâng cao để giúp các bạn làm quen với lập trình hướng đối tượng trong Java.

Dưới đây là một chương trình để tính chu vi diện tích, hãy cũng xem hướng dẫn của mình trước khi bắt đầu viết code:

Hướng dẫn:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class có tên là HinhChuNhat. Trong class này chúng ta sẽ tạo các phương thức để sử dụng cho việc giải quyết bài toán. Cụ thể chúng ta sẽ tạo các Constructor (đây là phương thức để khởi tạo cho các đối tượng). Tạo các phương thức Getter Setter (đây là các phương thức để tuy cập vào dữ liệu, có thể gán giá trị hoặc sẽ trả về các thuộc tính của các đối tượng).
 • Sau khi chúng ta đã tạo xong các phương thức trên (đây là các phương thức dường như là mặc định, ở mỗi chương trình trong hướng đối tượng hầu hết đều phải khai báo nó trước khi bắt đầu viết các phương thức khác). Chúng ta sẽ tạo các phương thức mà đề bài đã yêu cầu, cụ thể chúng ta sẽ tạo hai phương thức đó là tinhDienTich()tinhChuVi(). Đây là hai phương thức để tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
 • Cuối cùng, chúng ta cần tạo một class Main() để gọi các phương thức được viết ở class HinhChuNhat ra sử dụng. Ở class này chúng ta sẽ viết bình thường như ở các bài tập Java basic.

Chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật Java

Như hướng dẫn ở trên chúng ta sẽ lần lượt đi theo các bước. Trong quá trình viết code mình đã có chú thích, các bạn hãy chú ý, có gì không hiểu các bạn có thể search google để hiểu hơn.

public class HinhChuNhat {
  double dai, rong;

  // khởi tạo phương thức constructor có tham số
  public HinhChuNhat(double dai, double rong) {
    this.dai = dai;
    this.rong = rong;
  }

  //khởi tạo phương thức constructor không có tham số
  public HinhChuNhat() {
  }

  //------------------begin getter and setter----------------------
  public double getRong() {
    return rong;
  }

  public double getDai() {
    return dai;
  }

  public void setRong(double rong) {
    this.rong = rong;
  }

  public void setDai(double dai) {
    this.dai = dai;
  }

  //------------------end getter and setter---------------------------
  //tạo hàm tính diện tích
  double tinhDienTich() {
    return dai * rong;
  }

  //tạo hàm tính chu vi
  double tinhChuVi() {
    return (dai + rong) * 2;
  }
}
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //khởi tạo một object hcn thuộc class HinhChuNhat để sử dụng các thuộc tính trong class này
    HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    //yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài và chiều rộng
    System.out.println("nhập vào chiều dài : ");
    hcn.setDai(scanner.nextDouble());
    System.out.println("nhập vào chiều rộng : ");
    hcn.setRong(scanner.nextDouble());
    //gọi hàm tính chu vi và diện tích ở class HinhChuNhat bằng cách sử dụng object vừa mới được tạo là hcn
    System.out.println("chu vi hình chữ nhật là : " + hcn.tinhChuVi());
    System.out.println("diện tích hình chữ nhật là : " + hcn.tinhDienTich());
    System.out.println("----------------------end----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

cv dt hcn JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật, đây là một bài tập nâng cao vì vậy có nhiều chỗ các bạn sẽ không hiểu, vì vậy các bạn hãy tìm hiểu trên google. Có rất nhiều tài liệu để tham khảo. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *