Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle

Gửi đến các bạn bảng định dạng ngày tháng được sử dụng trong Oracle, các định dạng dưới đây được sử dụng để kết hợp với các hàm trong Oracle.

ParameterExplanation
YEARYear, spelled out
YYYY4-digit year
YYY
YY
Y
Last 3, 2, or 1 digit(s) of year.
IYY
IY
I
Last 3, 2, or 1 digit(s) of ISO year.
IYYY4-digit year based on the ISO standard
RRRRAccepts a 2-digit year and returns a 4-digit year.
A value between 0-49 will return a 20xx year.
A value between 50-99 will return a 19xx year.
QQuarter of year (1, 2, 3, 4; JAN-MAR = 1).
MMMonth (01-12; JAN = 01).
MONAbbreviated name of month.
MONTHName of month, padded with blanks to length of 9 characters.
RMRoman numeral month (I-XII; JAN = I).
WWWeek of year (1-53) where week 1 starts on the first day of the year and continues to the seventh day of the year.
WWeek of month (1-5) where week 1 starts on the first day of the month and ends on the seventh.
IWWeek of year (1-52 or 1-53) based on the ISO standard.
DDay of week (1-7).
DAYName of day.
DDDay of month (1-31).
DDDDay of year (1-366).
DYAbbreviated name of day.
JJulian day; the number of days since January 1, 4712 BC.
HHHour of day (1-12).
HH12Hour of day (1-12).
HH24Hour of day (0-23).
MIMinute (0-59).
SSSecond (0-59).
SSSSSSeconds past midnight (0-86399).
AM, A.M., PM, or P.M.Meridian indicator
AD or A.DAD indicator
BC or B.C.BC indicator
TZDDaylight savings information. For example, ‘PST’
TZHTime zone hour.
TZMTime zone minute.
TZRTime zone region.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *