Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh writeln. Đây là lệnh thuộc nhóm lệnh OUTPUT, nghĩa là nó sẽ in dữ liệu ra ngoài màn hình console.

Vậy, trong bài này chúng ta sẽ phân tích sự khác nhau giữa hai lệnh, đó là lệnh write và writeln.

I. Lệnh write trong Pascal

Lệnh write dùng để in thông tin dữ liệu ra màn hình console. Cú pháp như sau:

write('gia tri muon in');

Bạn cũng có thể in một biến thay vì một chuỗi như trên.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

write(ten_bien);

Ngoài ra, nếu muốn in nhiều biến cùng một lúc thì bạn phải truyền nhiều tham số và chúng được cách nhau bởi dấu phẩy.

write('gia tri 1', bien_1, bien2);

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về công dụng của lệnh write trong Pascal.

program InputInPascal;

var
	domain : string;
	owner : string;

begin
	domain := 'kiso.vn';
	owner := 'Nguyen Van Cuong';
	
	write(domain);
	write(owner);
	
	readln;
end.

Chạy chương trình này bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

write pascal PNG

Giả sử bạn cần in ra màn hình nhưng mỗi kết quả nằm trên một hàng thì sao? Lúc này bạn phải sư dụng lệnh writeln.

II. Lệnh writeln trong Pascal

Lệnh writeln có công dụng giống write, chỉ khác một điều duy nhất đó là write thì không xuốn dòng, còn writeln thì xuống dòng.

Nếu bạn viết lại ví dụ trên thì sẽ nhận được kết quả sau:

program InputInPascal;

var
	domain : string;
	owner : string;

begin
	domain := 'kiso.vn';
	owner := 'Nguyen Van Cuong';
	
	writeln(domain);
	writeln(owner);
	
	readln;
end.

writeln pascal PNG

Lệnh này rất đơn giản nhưng rất hữu ích. Bài tiếp theo mình sẽ nói đến các lệnh INPUT trong Pascal.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *