Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi một ArrayList thành một mảng và ngược lại trong Java, tức là chuyển đổi từ mảng thành ArrayList.

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng và class ArrayList trong Java.

Chuyển đổi ArrayList thành mảng trong Java

Để sử dụng được ArrayList, ta cần khai báo thư viện java.util.ArrayList: import java.util.ArrayList;

Bây giờ tạo một ArrayList languages rồi sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử cho nó.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 ArrayList<String> languages= new ArrayList<>();
 languages.add("Java");
 languages.add("Python");
 languages.add("JavaScript");

Tiếp đến cần tạo một mảng string arr[] với độ dài bằng với độ dài của ArrayList languages.

String[] arr = new String[languages.size()];

Sử dụng phương thức toArray() trong ArrayList để chuyển đổi languages thành mảng arr.

languages.toArray(arr);

Và cuối cùng chỉ cần dùng vòng lặp for để in các phần tử trong mảng arr ra màn hình.

System.out.print("Các phần tử trong mảng array: ");
  for(String item:arr) {
   System.out.print(item+", ");
  }

Full code:

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một ArrayList languages
  ArrayList<String> languages= new ArrayList<>();
  //Sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử cho languages
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  languages.add("JavaScript");
  System.out.println("nnCác phần tử trong ArrayList: " + languages);
  // khai báo một mảng arr với độ dài bằng độ dài của languages
  String[] arr = new String[languages.size()];
  //Sử dụng phương thức toArray() để chuyển đổi languages thành mảng arr
  languages.toArray(arr);
  //dung vòng lặp for để in các phần tử trong mảng arr ra màn hỉnh
  System.out.print("Các phần tử trong mảng array: ");
  for(String item:arr) {
   System.out.print(item+", ");
  }

  System.out.println("n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
 }
}

Kết quả:

bai11 01 PNG

Chuyển đổi mảng thành ArrayList trong Java

Ở đây mình cần khai báo hai thư viện đó là Arrays và ArrayList trong Java:

import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;

Khai báo và khởi tạo các giá trị cho các phần tử trong mảng array.

String[] array = {"Java", "Python", "C"};

Chuyển đổi mảng array thành ArrayList languages, sau đó hiển thị languages ra màn hình.

ArrayList<String> languages= new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
System.out.println("Các phần tử trong ArrayList: " + languages);

Full code:

import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử trong mảng array
  String[] array = {"Java", "Python", "C"};
  //hiển thị các phần tử trong mảng bằng phương thức toString()
  System.out.println("nnCác phần tử trong Array: " + Arrays.toString(array));
  //chuyển đổi mảng array thành ArrayList languages
  ArrayList<String> languages= new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
  //hiển thị ArrayList ra màn hình
  System.out.println("Các phần tử trong ArrayList: " + languages);

  System.out.println("n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
 }
}

Kết quả:

bai11 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai chương trình chuyển đổi từ ArrayList thành mảng và ngược lại. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *