Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng hai số bằng ngôn ngữ C#. Đây là một bài tập căn bản cần nắm rõ khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

Cụ thể mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để cộng hai số, từ đó giúp các bạn hiểu đa dạng hơn.

Cộng hai số có sẵn trong C#

Trong phần này, mình sẽ thực hiện một chương trình cộng hai số đã khai báo sẵn, sau đó hiển thị kết quả ra mà hình console.

Đầu tiên ta cần khai báo và khởi tạo hai biến a, b kiểu dữ liệu là số nguyên int a = 4b = 6. Sau đó sử dụng Console.WriteLine() để hiển thị kết quả a + b ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

using System;
class Program {
 public static void Main (string[] args) {
  int a = 4;
  int b = 6;
  Console.WriteLine("nTổng hai số {0} và {1} là: {2}", a, b, a + b);

  Console.WriteLine("n-----Chương trình này được đăng tại Kiso.vn---");
 }
}

Kết quả: Với a = 4b = 6 thì kết quả a + b sẽ bằng 10.

bai24 01 png

Cộng hai số được nhập từ bàn phím trong C#

Ở phần này mình sẽ thực hiện một chương trình cộng hai số được nhập từ bàn phím. Đầu tiên chúng ta cần khai báo hai biến a và b thuộc kiểu dữ liệu số nguyên int.

int a;
int b;

Sử dụng Console.Write()Console.ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập hai số a và b từ bàn phím.

Console.Write("n Nhap vao so a: ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write(" Nhap vao so b: ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Tiếp đến tính tổng và hiển thị kết quả ra màn hình Console bằng Console.WriteLine().

Console.WriteLine(" Tong hai so {0} va {1} la: {2}", a, b, a + b);

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a;
      int b;

      Console.Write("n Nhap vao so a: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write(" Nhap vao so b: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(" Tong hai so {0} va {1} la: {2}", a, b, a + b);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai24 02 png

Cộng hai số bằng cách sử dụng hàm trong C#

Trong chương trình dưới đây, mình sẽ tạo một hàm Total() để tính tổng với hai tham số nhập vào a và b là hai số nguyên int. Hàm sẽ tính tổng và hiển thị kết quả ra màn hình Console.

static void Total(int a, int b)
{
   Console.WriteLine(" Tong hai so {0} va {1} la: {2}", a, b, a + b);
}

Tiếp đến ở hàm Main(), mình khai báo hai biến a và b là hai số nguyên int, sau đó yêu cầu người dùng nhập vào hai số từ bàn phím. Gọi hàm Total() rồi truyền hai tham số là a và b để tính tổng và hiển thị ra màn hình Console.

static void Main(string[] args)
{
  int a;
  int b;

  Console.Write("n Nhap vao so a: ");
  a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write(" Nhap vao so b: ");
  b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Total(a, b);

  Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
}

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Total(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine(" Tong hai so {0} va {1} la: {2}", a, b, a + b);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int a;
      int b;

      Console.Write("n Nhap vao so a: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write(" Nhap vao so b: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Total(a, b);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai24 03 png

Như vậy là mình đã thực hiện xong chương trình cộng hai số trong C#. Đây là một bài tập căn bản, vì vậy các bạn hãy nắm rõ nó trước khi đi thực hiện các bài tập phức tâp khác đằng sau nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *