Cách dùng MenuStrip trong C# (winforms)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn sử dụng điều khiển MenuStrip trong C#, đây là một điều khiển rất quan trọng trong lập trình ứng dụng với winforms, vì mỗi ứng dụng đều có menu để người dùng có thể lựa chọn.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công dụng cũng như các thuộc tính và phương thức, sự kiện của MenuStrip. Sau đó mình sẽ thực hiện một vài ví dụ áp dụng MenuStrip để các bạn hiểu rõ hơn.

1. MenuStrip trong C#

MenuStrip là một điều khiển cho phép lập trình viên xây dựng hệ thống Menu trên Form. Menu có thể xây dựng ở dạng một cấp hoặc nhiều cấp.

winforms bai11 03 PNG

MenuStrip cho phép xây dựng Menu với các điều khiển:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • ToolStripSeparator.
 • ToolStripMenuItem (Menu con).
 • ToolStripComboBox (ComboBox).
 • ToolStripTextBox (TextBox).

Một số thuộc tính thường dùng của MenuStrip:

Thuộc tínhMô tả
TextDirection

Chọn hình thức trình bày Menu

 • Hình thức Horizontal
 • Hình thức Vertical 90
 • Hình thức Vertical 270
ItemsThêm các menu con. Kiểu menu có thể chọn một trong 4 dạng: MenuItem, ComboBox, TextBox, Seperator
RightToLeftMang giá trị Yes hoặc No. Nếu là Yes thì sẽ trình bày menu từ phải qua trái. Nếu là No thì trình bày menu từ trái qua phải
CheckedMang giá trị True hoặc False. Nếu là giá trị True thì hiển thị biểu tượng CheckBox bên cạnh chuỗi Text. Nếu là False thì không hiện biểu tượng CheckBox
CheckOnClick

Mang giá trị True hoặc False

 • Nếu là True: Biểu tượng CheckBox sẽ xuất hiện bên cạnh chuỗi Text của menu con khi người dùng nhấp chuột chọn.
 • Nếu là False: Thao tác nhấp chuột của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

CheckState

Cho biết trang thái của CheckBox trên menu con. Có 3 trạng thái: Unchecked, Checked, Indeterminate.

*Lưu ý: Trạng thái Indeterminate chỉ có hiệu lực khi thuộc tính Checked là true.

DisplayStyle

Hình thứ trình bày của menu con có 4 kiểu hiển thị.

 • None: Không hiển thị gì trên menu con
 • Text: Cho phép hiển thị chuỗi mô tả
 • Image: Cho phép hiển thị hình hoặc biểu tượng cạnh bên Text
 • ImageAndText: Cho phép hiển thị hình (biểu tượng) và chuỗi mô tả

Image

Hình ảnh xuất hiện bên cạnh chuỗi Text

ImageScaling

Kiểu trình bày của hình trong thuộc tính Image. Có thể thiết lập một trong hai giá trị

 • None: Hiển thị bình thường
 • SizeToFit: Hiển thị đúng kích cỡ của hình hoặc biểu tượng
ShortcutKeyDisplayStringChuỗi trình bày ứng với phím tắt mô tả cho menu đó
ShortcutKeysTổ hợp phím tắt ứng với menu
ShowShortcutKeys

Mang giá trị True hoặc False.

 • Nếu là True: Cho phép hiển thị giá trị trong thuộc tính ShortcutKeyDisplayString.
 • Nếu là False: Giá trị trong thuộc tính ShortcutKeyDisplayString sẽ không hiển thị.
TextChuỗi ký tự hiển thị trên menu
ToolTipTextChuỗi ký tự hiển thị khi rê chuột vào menu

Các sự kiện thường dùng của MenuItem:

Sự kiệnMô tả
CheckedChangePhát sinh khi trạng thái (CheckState) của CheckBox thay đổi
ClickPhát sinh khi người dùng nhấp chuột vào menu

2. Ví dụ sử dụng điều khiển MenuStrip trong C#

Trong ví dụ này mình sẽ viết một chương trình trong đó có sử dụng MenuStrip và kết hợp thêm Timer để hiển thị ngày giờ hiện hành. Cụ thể mình sẽ tạo giao diện cho Form như dưới đây và thực hiện một số chức năng tương ứng.

winforms bai11 02 PNG

Chương trình có các chức năng:

 • Menu chức năng: có chức năng mục Thoát dạng MenuItem. Khi người dùng nhấn chuột trái vào menu Thoát hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + T sẽ thoát chương trình.

winforms bai11 04 png

 • Menu hiển thị: có dạng ComboBox chứa hai mục chọn, hiển thị thời gian hiện hành và hiển thị ngày tháng năm hiện hành.

winforms bai11 05 png

Việc đầu tiên ta cần tạo giao diện cho Form, bao gồm:

 • 2 Label để hiển thị ngày giờ hiện hành.
 • 2 Timer để lấy ngày giờ hiện hành.
 • 1 MenuStrip với 2 Item là “chứcNăngToolStripMenuItem” và “hiểnThịToolStripMenuItem“. để thêm hai Item này ta vào thuộc tính Items trên MenuStrip rồi thêm 1 Item có dạng mục và 1 Item có dạng ComboBox.

winforms bai11 06 png

Sau khi đã tạo giao diện cho Form và thêm một số điều khiển cần thiết, bây giờ ta sẽ đi xử lý sự kiện.

Bước 1: Xử lý sự kiện Tick cho hai Timer để lấy ngày giờ hiện hành. Chú ý rằng trong Timer thuộc tính Enabled mặc định ở trạng thái False, vì vậy nó sẽ không hiển thị ngay khi chạy chương trình. Khi chúng ta chọn hiển thị ở Menu thì khi đó mới Start Timer lên.

private void timerTime_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
    lblTime.Text = String.Format("{0:hh:mm:ss tt}", dt);
  }
private void timerDate_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
    lblDate.Text = String.Format("{0:dd/MM/yyyy}", dt);
  }

Bước 2: Xử lý sự kiện cho Menu với chức năng là khi người dùng chọn hiển thị ngày hoặc giờ thì ngày giờ hiện hành sẽ được hiển thị trên Label. Và khi người dùng chọn Thoát hoặc nhấn tổ hợp Ctrl + T thig sẽ đóng chương trình.

Khi tạo Menu ta đã tạo hai Item là “chứcNăngToolStripMenuItem” và “hiểnThịToolStripMenuItem” bây giờ chỉ cần viết sự kiện cho nó. Ở Item “hiểnThịToolStripMenuItem” sẽ viết trên sự kiện SelectedIndexChanged.

private void hiểnThịToolStripMenuItem_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    if(hiểnThịToolStripMenuItem.SelectedItem == "Hiển thị thời gian")
    {
      timerTime.Start();
    }
    else if(hiểnThịToolStripMenuItem.SelectedItem == "Hiển thị ngày tháng")
    {
      timerDate.Start();
    }
  }

Còn Item “chứcNăngToolStripMenuItem” ta sẽ viết trên sự kiện Click, bằng cách nhấn đúp chuột vào chức năng Thoát.

private void thoátToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    DialogResult dt = MessageBox.Show("Bạn muốn đóng chương trình", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
    if(dt == DialogResult.Yes)
    {
      Application.Exit();
    }
  }

Kết quả:

winforms bai11 07 PNG

Full Code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Cau1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void timerTime_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
      lblTime.Text = String.Format("{0:hh:mm:ss tt}", dt);
    }

    private void timerDate_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
      lblDate.Text = String.Format("{0:dd/MM/yyyy}", dt);
    }

    private void hiểnThịToolStripMenuItem_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if(hiểnThịToolStripMenuItem.SelectedItem == "Hiển thị thời gian")
      {
        timerTime.Start();
      }
      else if(hiểnThịToolStripMenuItem.SelectedItem == "Hiển thị ngày tháng")
      {
        timerDate.Start();
      }
    }

    private void thoátToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dt = MessageBox.Show("Bạn muốn đóng chương trình", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if(dt == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong công dụng của MenuStrip cũng như các thuộc tính và sự kiện của nó. Đây là một điều khiển rất quan trong trong việc tạo các ứng dụng, vì đa số các ứng dùng đều sử dụng menu. Vây nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để thành thạo nó nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn một điều khiển Menu nữa là ContextMenuStrip, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *