Cách dùng SortedList trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về SortedList trong C#. Đây cũng là nơi để lưu trữ dữ liệu được sắp xếp theo một trình tự nào đó.

Mình sẽ giới thiệu về khái niệm và các đặc điểm của SortedList. Sau đó sẽ là các thao tác với SortedList trong C#.

1. SortedList là gì?

SortedList có thể lưu trữ các cặp key/value được sắp xếp theo các key based trên Icompaper.

Ví dụ: nếu các khóa thuộc loại nguyên thủy thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong c# có hỗ trợ generic SortedListnon-generic SortedList. Bạn nên sử dụng generic SortedList vì nó hoạt động nhanh hơn và ít gặp lỗi hơn.

sorteslist 01 jpg

Các đặc điểm của SortedList:

 • Là một mảng các cặp key/value được sắp xếp theo các key.
 • Sắp xếp các phần tử ngay khi chúng được thêm vào.Sắp xếp các khóa kiểu nguyên thủy theo thứ tự tăng dần và các khóa đối tượng dựa trên IComparer <T>.
 • Key phải là duy nhất (không trùng nhau) và không được rỗng.
 • Value có thể là giá trị null.
 • Một giá trị có thể được truy cập thông qua key.
 • Nó sử dụng ít bộ nhớ.

2. Tạo SortedList

Ví dụ dưới đây minh họa cho cách tạo một SortedList và thêm các cặp key.value vào trong SortedList.

numberNames.Add(3, "Three");
numberNames.Add(1, "One");
numberNames.Add(2, "Two");
numberNames.Add(4, null);
numberNames.Add(10, "Ten");
numberNames.Add(5, "Five");

Trong ví dụ trên, một SortedList<TKey, TValue> được tạo bằng cách chỉ định key/value mà nó sẽ lưu trữ. Các SortedList<int, string> sẽ lưu giữ key kiểu int và value kiểu string.

Việc sử dụng phương thức Add() chỉ thêm duy nhất một cặp key/value vào trong SortedList. Các khóa không được để trống cũng như không trùng nhau.

Kết quả:

sorteslist 05 PNG

Ngoài ra ta cũng có thể khởi tạo nhiều cặp key/value như dưới đây:

SortedList<string,string> cities = new SortedList<string,string>()
{
 {"London", "UK"},
 {"New York", "USA"},
 { "Mumbai", "India"},
 {"Johannesburg", "South Africa"}
};

Các cặp key/value sẽ được sắp xếp ngay sau khi được thêm vào trong SortedList.

Kết quả:

sorteslist 06 PNG

3. Truy cập SortedList

Ta có thể truy cập vào SortedList bằng cách sử dụng key để lấy hoặc đặt lại value trong SortedList.

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"}
};

Console.WriteLine(numberNames[1]); //kết quả: One
Console.WriteLine(numberNames[2]); //kết quả: Two
Console.WriteLine(numberNames[3]); //kết quả: Three

Ngoài ra có thể sử dụng phương thức ContainsKey và TryGetValue() để truy cập vafp SortedList.

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"}
};
//nếu key tồn tại
if(!numberNames.ContainsKey(4))
{
	numberNames[4] = "Four";
}
			
string result;
			
if(numberNames.TryGetValue(4, out result)) 
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", 4, result);

4. Xóa các phần tử khỏi SortedList

Để xóa các cặp key/value khỏi SortedList ta có thể sử dụng phương thức Remove() và RemoveAt().

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"},
	{5, "Five"},
 {4, "Four"},
};
  
numberNames.Remove(1);// xóa phần tử có key = 1
numberNames.RemoveAt(0);//xóa phần tử có key == 0

Kết quả:

sorteslist 04 PNG

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong List là gì? cũng như các thao tác với List trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *