Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình.

Trước khi vào viết chương trình, ta cần biết số Armstrong là gì đã nhé. Số Armstrong là số mà tổng từng chữ số của nó lũy thừa với số chữ số bằng chính nó.

Giả sử ta có một số abc có 3 chữ số, khi đó số Armstrong được tính như sau: a ^ 3 + b ^ 3 + c ^ 3.

Ví dụ: số 370 có 3 chữ số, khi đó ta tính như sau (3 * 3 * 3 + 0 * 0 * 0 + 7 * 7 * 7 = 370). Khi đó 370 được gọi là số Armstrong, tương tự như vậy ta có các số Armstrong: 0, 1, 2, 3, 4, 153, 370, …

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

1. Kiểm tra một số có phải số Armstrong trong C#

Để kiểm tra một số có phải số Armstrong hay không, mình thực hiện các bước như sau:

 • Lấy đầu vào, ở đây mình sẽ lấy đầu vào từ người dùng.
 • Lưu trữ số vừa nhập vào một biến tạm thời, biến này sẽ được sử dụng để tính toán.
 • Tính tổng các chữ số cũng như lưu trữ các chữ số vào một mảng.
 • Tính kết quả dựa vào khái niệm của số Armstrong.
 • So sánh kết quả tính được với số ban đầu. Nếu bằng nhau thì đó là số Armstrong, ngược lại thì không phải.
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo các biến và mảng int để lưu trữ các chữ số
      int i = 0;
      int digitCount = 0;
      int[] digitArray = new int[10];
      double sum = 0;
      //lấy dữ liệu từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao mot so: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      //gán số vừa lấy vào biến tạm thời, biến này sẽ được sử dụng để tính toán
      int temporaryNumber = number;
      //tính tổng các chữ số , đồng thời lưu trữ các chữ số vào mảng
      while (number > 0)
      {
        digitArray[i++] = number % 10;
        number = number / 10;
        digitCount++;
      }
      //tính tổng lập phương các chữ số
      for (i = 0; i < digitCount; i++)
      {
        sum += Math.Pow(digitArray[i], digitCount);
      }
      //So sánh kết quả vừa tính được với số ban đầu, nếu bằng nhau thì là số Armstrong
      if (sum == temporaryNumber)
      {
        Console.WriteLine($"So {temporaryNumber} la so Armstrong");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"So {temporaryNumber} khong phai la so Armstrong");
      }
      Console.WriteLine("n-----chuong trinh nay duoc dang Kiso.vn-----n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai6 01 png

2. Hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất định

Việc hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất định được nhập từ người dùng cũng tương tự như kiểm tra một số Armstrong.

Ở đây mình sẽ tạo một hàm để kiểm tra số Armstrong, nếu là số Armstrong thì trả về true, ngược lại thì trả về false. Sau đó sử dụng một vòng lặp for để lặp từ số đầu tiên đến số cuối cùng đồng thời gọi hàm để kiểm tra. Nếu là số Armstrong thì hiển thị ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so bat dau: ");
      int StartNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap vao so ket thuc: ");
      int EndNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Cac so Armstrong tu {StartNumber} den {EndNumber} la: ");
      for (int i = StartNumber; i <= EndNumber; i++)
      {
        if (IsArmstrongNumber(i))
          Console.WriteLine(i);
      }
      Console.WriteLine("n-----chuong trinh nay duoc dang Kiso.vn-----n");
      Console.ReadLine();
    }

    static bool IsArmstrongNumber(int number)
    {
      int sum = 0;
      int temporaryNumber = number;
      int temp = 0;
      int length = number.ToString().Length;
      while (number != 0)
      {
        temp = number % 10;
        number = number / 10;
        sum += (int)Math.Pow(temp, length);
      }

      if (sum == temporaryNumber)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai6 02 png

Trên đây là các chương trình mình họa cho việc kiểm tra một số có phải là số Armstrong hay không. Sau đó áp dụng nó vào việc hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất đinh. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để rèn luyện tư duy logic nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *