Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java. Số hoàn hảo được hiểu đơn giản là số có tổng các ước số của nó bằng chính nó (ví dụ: 6, 28, ..).

Mình sẽ thực hiện kiểm tra số hoàn hảo ở hai bài toán khác nhau. Bài toán thứ nhất sẽ kiểm tra một số được nhập từ người dùng, bài toán thứ hai thực hiện xuất các giá trị là số hoàn hảo trong mảng.

1. Thuật toán kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Trong phần này mình sẽ kiểm tra một số a được nhập từ bàn phím có phải là số hoàn hảo hay không, sau đó hiển thị ra màn hình.

Đầu tiên ta sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím, nhớ khai báo thư viện nhé.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

import java.util.Scanner;

Tiếp theo ta sử dụng vòng lặp for để tìm tổng (sum) các ước số của a. Thực hiện lặp từ 1 đến a/2, sở dĩ chỉ lặp đến a/2 là vì các ước số của a luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng a/2.

for(int i=1;i<=a/2;i++){
   if(a%i==0) 
    //tổng các ước số của a
    sum+=i;
  }

Lúc này ta chỉ cần so sánh sum với số a, nếu sum == a thì a là số hoàn hảo, ngược lại nếu sum != a thì a không phải là số hoàn hảo.

if(sum==a){
 System.out.println(a + " là số hoàn hảo");
}
else {
 System.out.println(a + " không phải là số hoàn hảo");
}

Ví dụ: Mình sẽ thực hiện một chương trình hoàn chỉnh để kiểm tra số chính phương trong Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến a là số cần kiểm tra, sum là tổng các ước số của a
  int sum = 0, a;
  System.out.println("nnNhập vào số cần kiểm tra: ");
  a = sc.nextInt();
  //sử dụng vòng lặp for từ 1 đến a/2 (vì ước số của a luôn luôn nhỏ hơn a/2)
  for(int i=1;i<=a/2;i++){
   if(a%i==0) 
    //tổng các ước số của a
    sum+=i;
  }
  //nếu tổng ước số sum = a thì a là số hoàn hảo
  if(sum==a){
   System.out.println(a + " là số hoàn hảo");
  }
  //ngược lại không phải là số hoàn hảo
  else {
   System.out.println(a + " không phải là số hoàn hảo");
  }

  System.out.println("n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
 }
}

Kết quả:

bai5 01 PNG

2. Xuất các số hoàn hảo trong mảng Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện kiểm tra số hoàn hảo Java và in ra các số là số hoàn hảo trong một mảng được nhập từ bàn phím.

Đầu tiên ta sẽ khai báo mảng và yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử cũng như giá trị cho các phần tử trong mảng.

int n;
System.out.println("nnNhập các phần tử cho mảng: ");
n = scanner.nextInt();
int array[] = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
  System.out.println("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
  array[i] = scanner.nextInt();
}

Tiếp theo ta sẽ viết hàm kiểm tra số hoản hảo ktraSoHH(), với tham số truyền vào là một số nguyên a.

public static boolean ktraSoHH(int a){
  int sum = 0;
  for(int i=1;i<=a/2;i++){
   if(a%i==0) 
    //tổng các ước số của a
    sum+=i;
  }
  if(sum==a)return true;
  return false;
 }

Cuối cùng ta sử dụng một vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng, nếu nó thỏa mãn hàm ktraSoHH() thì in ra màn hình.

for (int i = 1; i < n;i++) {
 if(ktraSoHH(array[i])){
  System.out.print(array[i] + "t");
 }
}

Ví dụ: Mình sẽ hoàn chỉnh chương trình in số hoàn hảo trong mảng.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 //hàm kiểm tra số hoàn hảo với tham số a
 public static boolean ktraSoHH(int a){
  int sum = 0;
  for(int i=1;i<=a/2;i++){
   if(a%i==0) 
    //tổng các ước số của a
    sum+=i;
  }
  if(sum==a)return true;
  return false;
 }
 public static void main(String[] args) {
  // sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int n;
  // nhập số lượng phần tử cho mảng
  System.out.println("nnNhập các phần tử cho mảng: ");
  n = scanner.nextInt();
  // khai báo mảng với size n
  int array[] = new int[n];
  //sử dụng vòng lặp for để nhập từng phần tử cho mảng
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.println("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
    array[i] = scanner.nextInt();
  }
  System.out.print("Các số hoàn hảo trong các số vừa nhập là: ");
  // sử dụng vòng lặp for để duyệt từng phần tử và kiểm tra, nếu thỏa mãn thì in ra màn hình
  for (int i = 1; i < n;i++) {
   if(ktraSoHH(array[i])){
    System.out.print(array[i] + "t");
   }
  }
  System.out.println("n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
 }
}

Kết quả:

bai5 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo trong ngôn ngữ Java và in các số hoàn hảo trong mảng. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *