Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ nào, vì đây là kiến thức cơ bản và là nền tảng để bắt đầu một ngôn ngữ mới.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không. Sau đó là in các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định được nhập từ người dùng.

1. Số nguyên tố là gì?

Như các bạn đã học ở toán phổ thông thì số nguyên tố được hiểu theo một cách đơn giản, là số mà chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, … Như các bạn thấy thì các số này chỉ chia hết cho 1 và chính nó, ngoài ra nó không chia hết cho bất kỳ số nào khác nữa.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Dựa vào định nghĩa của nó, ta sẽ đi viết thuật toán số nguyên tố để giải bải toán này nhé.

2. Kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không trong C#

Để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì ta cần xác định được đó là số nào. Vì vậy tốt nhất sẽ sử dụng hàm ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó kiểm tra số đó.

 Console.Write("Nhap vao mot so: ");
 int number = int.Parse(Console.ReadLine());

Bây giờ ta sẽ viết thuật toán để kiểm tra số vừa được nhập vào là number có phải là số nguyên tố hay không. Theo định nghĩa thì số nguyên tố bắt đầu từ 2, vậy nên ta cần xét điều kiện nếu number < 2 thì không phải số nguyên tố. Ta chỉ kiểm tra các số lớn hơn 2 mà thôi.

if (number < 2)
{
  IsPrime = false;
}

Sử dụng vòng lặp for để lặp các số từ 2 đến number/2, bởi vì một số nếu không chia hết cho một nữa của nó thì nghĩa là không chia hết cho số đó. Ví du: số 9 một nữa của nó là 4 (9 / 2 = 4), thì ta chỉ cần kiểm tra 2, 3, 4 mà thôi, còn các số 5, 6, 7, 8 chắc chắc 9 sẽ không chia hết.

for (int i = 2; i < number / 2; i++)
{
   if (number % i == 0)
   {
     IsPrime = false;
     break;
   }
}

Cuối cùng chỉ cần hiển thị thông báo số vừa nhập có phải là số nguyên tố hay không.

if (IsPrime)
{
   Console.Write($"{number} la so nguyen to.");
}
else
{
   Console.Write($"{number} khong phai so nguyen to.");
}

Full code:

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot so: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      bool IsPrime = true;
      if (number < 2)
      {
        IsPrime = false;
      }
      for (int i = 2; i < number / 2; i++)
      {
        if (number % i == 0)
        {
          IsPrime = false;
          break;
        }
      }
      if (IsPrime)
      {
        Console.Write($"{number} la so nguyen to.");
      }
      else
      {
        Console.Write($"{number} khong phai so nguyen to.");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai3 02 png

3. In các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định trong C#

Tương tự như việc kiểm tra số nguyên tố, chỉ cần sử dụng thêm một vòng lặp for để lặp và hiển thị các số nguyên tố mà thôi. Cụ thể như sau:

 • Yêu cầu người dùng nhập vào hai số bắt đầu và kết thúc.
 • Vòng lặp for thứ nhất lặp từ số bắt đầu đến số kết thúc với bước nhảy i++.
 • Vòng lặp thứ hai là vòng lặp tương tự như phần kiểm tra số nguyên tố, dùng để kiểm tra số nguyển tố.
 • Hiển thị các số nguyên tố ra màn hình trong vòng lặp for thứ nhất.
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so bat dau: ");
      int startNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap vao so ket thuc: ");
      int endNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Cac so nguyen to tu {startNumber} den {endNumber} la: ");
      for (int i = startNumber; i <= endNumber; i++)
      {
        int counter = 0;
        for (int j = 2; j <= i / 2; j++)
        {
          if (i % j == 0)
          {
            counter++;
            break;
          }
        }

        if (counter == 0 && i != 1)
        {
          Console.Write("{0} ", i);
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai3 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số nguyên tố và hiển thị các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều với các cách khác nhau nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *