Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#. Đây là bài tập áp dụng kiến thức về vòng lặp while, for và điều kiện if trong C#.

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn là gì và cách để kiểm tra một số có phải số chẵn hay không.

Số chẵn là số chia hết cho 2 và dư 0, ví dụ: 2, 4, 6, 8, … .

Vậy làm thế nào để kiểm tra được số nào là số chẵn, đơn giản ta chỉ cần sử dụng câu lệnh if, else để kiểm tra. Nếu number % 2 == 0 (nghĩa là chia hết cho 2 dư 0) thì number là số chẵn, ngược lại thì không phải là số chẵn.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

if(number % 2 == 0){
  //đây là số chẵn
}
else{
  //đây không phải là số chẵn
}

Để tính tổng được các số chẵn, ta sẽ sử dụng thêm vòng lặp for, hoặc vòng lặp while để lặp và tính tổng.

for(int i = 2; i <= number; i += 2){
  sum += i;
}

Hoặc:

while(i <= number){
  sum += i;
  i += 2;
}

1. Thuật toán tìm tổng các số chẵn

Bước 1: Khai báo một biến number và lưu giá trị giới hạn để tính tổng các số chẵn.

Bước 2: Khai bao biến sum để lưu kết quả của phép tính.

Bước 3: Thực hiện một vòng lặp for lặp từ i = 2 (số chẵn đầu tiên) đến i < number với bước nhảy là i += 2.

for(int i = 2; i <= number; i += 2){
  sum += i;
}

2. Tính tổng các số chẵn từ 1 đến n sử dụng vòng lặp for

Trong chương trình dưới đây mình sử dụng vòng lặp for để thực hiện lặp và tính tổng các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến sum = 0 để lưu kết quả phép tính
      int sum = 0;
      //lấy đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao so number: ");
      int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và tính tổng các số chẵn từ 1 đến number
      Console.Write($"Cac so chan tu 1 den {Number} la :");
      for (int i = 2; i <= Number; i += 2)
      {
        Console.Write(i + " ");
        sum += i;
      }
      //hiển thị sum ra màn hình
      Console.Write($"nTong cac so chan tu 1 den {Number} la : {sum}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn----n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai19 01 png

3. Tính tổng các số chẵn từ 1 đến n sử dụng vòng lặp while

Trong chương trình này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để tính tổng các số chẵn từ 1 đến n. Việc này cũng tương tự như vòng lặp for, vì về cơ bản thì cả hai đều sử dụng để lặp và tính tổng.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến sum = 0 để lưu kết quả phép tính
      int sum = 0, i = 2;
      //lấy đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao so number: ");
      int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp while để lặp và tính tổng các số chẵn từ i = 2 đến number
      Console.Write($"Cac so chan tu 1 den {Number} la :");
      while(i <= Number)
      {
        Console.Write(i + " ");
        sum += i;
        i += 2;
      }
      //hiển thị sum ra màn hình
      Console.Write($"nTong cac so chan tu 1 den {Number} la : {sum}");
      Console.WriteLine("n----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn----n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai19 02 png

Trên đây là hai chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến n trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để rèn luyện nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *