Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#. Để hiểu được chương trình các bạn cần có kiến thức cơ bản về lập trình cũng như mảng một chiều trong C# nhé.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính trung bình cộng các phần tử của mảng. Một chương trình mình sẽ khởi tạo sẵn các giá trị của phần tử, chương trình còn lại sẽ nhận giá trị từ bàn phím.

Tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Đầu tiên chúng ta cần khai báo và khởi tạo giá trị cho mảng. Sau đó sử dụng vòng lặp for lặp từng phần tử rồi tính tổng giá trị các phần từ.

Để tính trung bình cộng các phần tử, ta lấy tổng chia cho số phần tử của mảng. Trong chương trình dưới đây mình có giải thích chi tiết từng dòng lệnh, các bạn có thể tham khảo nhé.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

using System;
using System.Collections;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử của mảng arr kiểu double
      double[] arr = { 19, 12.87, 12.4, 200, 11.3 };
      //khai báo biến total là tổng giá trị của các phần tử trong mảng
      double total = 0;
      //biến average là trung bình cộng của các phần tử trong mảng
      double average = 0;
      //sử dụng vòng lặp for để tính tổng các phần tử trong mảng
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        total += arr[i];
      }
      //hiển thị các phần tử trong mảng ra màn hình để người dùng xem
      Console.Write("n Cac phan tu trong mang la: ");
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write(arr[i] + " ");
      }
      //tính trung bình cộng của các phần tử trong mảng bằng cách lấy tổng chia cho số phần tử
      average = total / arr.Length;
      //cuối cùng là hiển thị kết quả ra màn hình
      Console.WriteLine("nn Trung binh cong cac phan tu la: {0}", average);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai31 01 png

Tính trung bình cộng các phần tử trong mảng được nhập từ bàn phím

Để nhập một mảng từ bàn phím, ta cần yêu cầu người dùng nhập vào hai phần. Phần thứ nhất là số lượng phần tử n có trong mảng, phần tử hai là giá trị của từng phần tử.

Sau đó thực hiện tính trung bình cộng tương tự như ở phần trên.

using System;
using System.Collections;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
      //sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
      Console.Write("n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
      double[] arr = new double[n];
      //biến total là tổng giá trị các phần tử và biến average trung bình công các phần tử
      double total = 0, average = 0;
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
      for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write(" Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
        arr[i] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      }
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và tính tổng giá trị các phần tử có trong mảng
      for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        total += arr[i];
      }
      //tính trung bình cộng bầng cách lấy tổng total chia cho số phần tử có trong mảng arr.length, sau đó gán cho biến average
      average = total / arr.Length;
      //cuôi cùng hiển thị kết quả tính được ra màn hình console
      Console.WriteLine("nn Trung binh cong cac phan tu la: {0}", average);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai31 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#. Đây là dạng bài tập cơ bản giúp các bạn làm quen với mảng một chiều trong C#. Hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *