Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#. Đây là một trong các bài tập cơ bản khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các cách khác nhau để các bạn so sánh. Bắt đầu thôi nào !!!

Viết hoa ký tự đầu tiên của một chữ có sẵn trong C#

Đầu tiên ta cần khai báo và khởi tạo một biến kiểu string, sau đó hiển thị chuỗi ban đầu ra màn hình để so sánh.

Tiếp đến sử dụng phương thức SubString() để tách chuỗi thành hai phần. Một phần là ký tự đầu tiên để in hoa, phần thứ hai là các ký tự còn lại trong chuỗi.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Sử dụng phương thức ToUpper() để in hoa phần đầu tiên, sau đó gộp chung với phần thứ hai. Ta được kết quả là một chuỗi đã in hoa ký tự đầu tiên.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến str kiểu chuỗi
      string str = "kiso.vn";
      Console.WriteLine("n Chuoi ban dau: " + str);
      //sử dụng phương thức substring() để tách chuỗi ban đầu thành hai phần.
      //một phần chưa ký tự đầu tiên, một phần chứa các ký tự còn lại
      string str1 = str.Substring(0, 1);
      string str2 = str.Substring(1);
      //sử dụng phương thức ToUpper() để in hoa ký tự đầu tiên, tức là str1
      str1 = str1.ToUpper();
      //sau đó cộng hai chuỗi str1 và str2 lại với nhau để đưuọc kết quả
      str = str1 + str2;
      //hiển thị kết quả ra màn hình
      Console.WriteLine("n Chuoi sau khi chuyen doi: " + str);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai29 02 png

Viết hoa ký tự đầu tiên của các chữ trong một chuỗi trong C#

Để in hoa ký tự đầu tiên của một chuỗi bao gồm nhiều chữ cái thì ta không thể áp dụng thủ công để tách được. Thay vào đó ta sẽ chuyển đổi chuỗi thành một mảng Array, sau đó thực hiện in hoa ký tự đầu tiên của từng phần tử trong mảng.

Điều nay giúp nhanh hơn rất nhiều và tốn ít bộ nhớ hơn.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một biến message kiểu string
      string message = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi từ bàn phím
      Console.Write("n Nhap vao mot chuoi: ");
      message = Console.ReadLine();

      //khai báo một mảng kiểu char sau đó sử dụng phuonge thức ToCharArray() để chuyển đổi chuỗi message thành kiểu mảng char
      char[] charArray = message.ToCharArray();
      bool foundSpace = true;
      //hiển thị chuỗi ban đầu
      Console.WriteLine("n Chuoi ban dau: " + message);
      //sử dụng vòng lặp for lặp từng phần tử trong mảng
      for (int i = 0; i < charArray.Length; i++)
      {
        //sử dụng phương thức IsLetter() để kiểm tra từng phần tử có phải là một chữ cái
        if (Char.IsLetter(charArray[i]))
        {
          if (foundSpace)
          {
            //nếu phải thì sử dụng phương thức ToUpper() để in hoa ký tự đầu
            charArray[i] = Char.ToUpper(charArray[i]);
            foundSpace = false;
          }
        }
        else
        {
          foundSpace = true;
        }
      }
      //chuyển đổi kiểu mảng char thàng string
      message = new string(charArray);
      //hiển thị chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình
      Console.WriteLine("n chuoi sau khi chuyen doi: " + message);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai29 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình viết hoa ký tự đầu tiên trong C#. Các bạn hãy áp dụng các kiến thức cơ bản ở trên để làm các bài tập phức tạp hơn, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *