Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào, bởi tính thiết thực của nó.

Ví dụ: ta có chuỗi “Kiso.vn” sau khi xóa sẽ thành “Fretus.n”.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách khác nhau để xóa các ký tự trùng lặp trong chuỗi, bắt đầu thôi nhé.

1. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng vòng lặp trong C#

Trong chương trình này mình sử dụng vòng lặp for để lặp qua tất cả các ký tự trong chuỗi. Sau đó kiểm tra xem ký tự đó đã có trong chuỗi kết quả hay chưa. Nếu đã tồn tại thì bỏ qua nó, ngược lại thì thêm ký tự đó vào chuỗi kết quả.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      //chuỗi ban đầu người dùng nhập
      string inputString = Console.ReadLine();
      //chuỗi kết quả sau khi xóa
      string resultString = string.Empty;
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từng ký tự trong chuỗi ban đầu
      for (int i = 0; i < inputString.Length; i++)
      {
        //nếu ký tự đã có trong chuỗi kết quả thì bỏ qua
        //ngược lại nếu chưa có thì thêm vào cuỗi chuỗi
        if (!resultString.Contains(inputString[i]))
        {
          resultString += inputString[i];
        }
      }
      //hiển thị kết quả ra màn hình (biến resultString)
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---- n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 01 png

2. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng HashSet trong C#

Trong ví dụ dưới đây, mình sử dụng HashSet để map chuỗi thành char. Thao tác này sẽ xóa các ký tự trùng lặp khỏi một chuỗi.

*Lưu ý: để sử dụng được HashSet ta cần khai báo thư viện System.Collections.Generic;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      string resultString = string.Empty;
      var unique = new HashSet<char>(inputString);
      foreach (char c in unique)
      {
        resultString += c;
      }
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---- n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 02 png

3. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng Linq trong C#

Trong ví dụ sau, đầu tiên ta chuyển đổi chuỗi thành một mảng ký tự. Sau đó áp dụng phương pháp Linq Distinct để loại bỏ các ký tự trùng lặp. Cuối cùng, chuyển đổi mảng ký tự thành một chuỗi chứa các ký tự không trùng lặp.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      var uniqueCharArray = inputString.ToCharArray().Distinct().ToArray();
      var resultString = new string(uniqueCharArray);
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---- n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa các lý tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C# với các cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *