Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba cách khác nhau để các bạn có thể so sánh.

Xóa khoảng trắng của một chuỗi có sẵn trong C#

Trong chương trình này mình thực hiện xóa khoảng trắng của một chuỗi được khởi tạo sẵn.

Đầu tiên chúng ta cần khai báo và khởi tạo cho biến str kiểu string. Sau đó hiển thị chuỗi ban đầu để người dùng có thể so sánh.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tiếp đến sử dụng phương thức Replace() để thay thế ký tự khoảng trắng bằng ký tự rỗng. Khi đó chuỗi sẽ được xóa các khoảng trắng.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo biến str kiểu chuỗi
      string str = "Fr e etuts.net";
      //hiển thị chuỗi ban đầu
      Console.WriteLine("n Chuoi ban dau: "+ str);
      //sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự " " bằng ký tự trông ""
      //sau đó hiển thị chuỗi xóa khoảng trắng ra màn hình console
      Console.WriteLine("n Chuoi sau khi xoa khoang trang: " + str.Replace(" ", ""));

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai28 01 png

Xóa khoảng trắng của một chuỗi nhập từ bàn phím trong C#

Tương tự như việc xóa khoảng trắng của một chuỗi đã khởi tạo sẵn. Ta yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần xóa, sau đó thực hiện xóa khoảng trắng rồi hiển thị ra màn hình.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến str kiểu chuỗi
      string str = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần xóa khoảng trắng
      Console.Write("n Nhap vao chuoi can xoa: ");
      str = Console.ReadLine();
      //hiển thị chuỗi ban đầu
      Console.WriteLine("n Chuoi ban dau: "+ str);
      //sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự " " bằng ký tự trông ""
      //sau đó hiển thị chuỗi xóa khoảng trắng ra màn hình console
      Console.WriteLine("n Chuoi sau khi xoa khoang trang: " + str.Replace(" ", ""));

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai28 02 png

Xóa khoảng trắng của một chuỗi bằng cách tạo hàm trong C#

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo hàm XoaKhoangTrang() với tham số truyền vào là một chuỗi kiểu string. Bên trong hàm ta sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự khoảng trắng bằng ký tự rỗng.

static void XoaKhoangTrang(string str)
{
  //hiển thị chuỗi ban đầu
  Console.WriteLine("n Chuoi ban dau: " + str);
  //sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự " " bằng ký tự trông ""
  //sau đó hiển thị chuỗi xóa khoảng trắng ra màn hình console
  Console.WriteLine("n Chuoi sau khi xoa khoang trang: " + str.Replace(" ", ""));
}

Sau đó gọi hàm XoaKhoangTrang() ở hàm Main() với tham số truyền vào là chuỗi mà người dùng vừa mới nhập. Rồi hiển thị kết quả ra màn hình để người dùng so sánh.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void XoaKhoangTrang(string str)
    {
      //hiển thị chuỗi ban đầu
      Console.WriteLine("n Chuoi ban dau: " + str);
      //sử dụng phương thức Replace() để thay thế các ký tự " " bằng ký tự trông ""
      //sau đó hiển thị chuỗi xóa khoảng trắng ra màn hình console
      Console.WriteLine("n Chuoi sau khi xoa khoang trang: " + str.Replace(" ", ""));
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến str kiểu chuỗi
      string str = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần xóa khoảng trắng
      Console.Write("n Nhap vao chuoi can xoa: ");
      str = Console.ReadLine();
      //gọi hàm xóa khoảng trắng và truyền vào chuỗi mà người dùng vừa mới nhập
      XoaKhoangTrang(str);
      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai28 03 png

Như vậy là chùng ta đã thực hiện xong các chương trình xóa khoảng trắng trong C# bằng các cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *