Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 21

Khi xây dựng một hệ thống phần mềm, chúng ta thường xuyên “nhai đi, nhai lại” các công việc kiểu như Thêm, Xóa, Sửa, Danh sách của một Table nào đó?

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Voyager, một package cho phép bạn có thể triển khai nhanh một bộ giao diện Admin có sẳn với các tính năng cơ bản để bắt đâu một dự án một cách nhanh chống

Cài đặt

Cái đặt Laravel

Setup Laravel Sail phiên bản mới nhất bằng lệnh

curl -s "https://laravel.build/demo1?with=mysql" | bash

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 23

Truy cập vào thư mục vừa tải về

cd demo1

Thêm hai dòng định nghĩa Port truy cập vào các service Docker

//file .env
APP_PORT=8111 #Port truy cập web có dạng localhost:8111
FORWARD_DB_PORT=3111 #Port truy cập mysql trực tiếp từ host

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 25

Vào thư mục được tải về chạy lệnh khởi chạy Laravel Sail

./vendor/bin/sail up -d

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 27

Tới bước này xem như đã cài đặt Laravel thành công, các bạn có thể kiểm tra mọi thứ hoạt động bằng việc truy cập link “http://localhost:8111”

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 29

Màn hình khi cài đặt thành công Laravel

Cái đặt Voyager

Để thuận tiện cho qua trình sử dụng Sail chung ta chạy lện gán alias cho rút gọn

alias sail='[ -f sail ] && bash sail || bash vendor/bin/sail'

Chạy lệnh composer install Voyager

sail composer require tcg/voyager

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 31

Sau khi chạy xong ta tiếp tục chạy lênh Voyager install

sail artisan voyager:install
php artisan voyager:install --with-dummy

Sau khi cài đặt thành công truy cập và kiểm tra kết quả tại “http://localhost:8111/admin”

// Thông tin đăng nhập mặt định
	user: admin@admin.com
	password: password

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 33

Các màn hình chính

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 35

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 37

Cài đặt Laravel & Voyager chưa tới 5 phút đã có thể bắt đầu code dự án 39

Tài liệu tham khảo

  1. https://voyager-docs.devdojo.com
  2. https://laravel.com/docs/8.x/sail

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *