Chương trình Hello World trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình Hello World trong C++. Đây là một bài tập căn bản khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình nói chung và C++ nói riêng.

Ở đây mình sẽ viết hai chương trình để thực hiện công việc hiển thị. Chương trình thứ nhất sẽ sử dụng chức năng Cout để in, chương trình thứ hai sẽ tạo một hàm in tên là hello() để in.

Ví dụ 1: Chương trình Hello World trong C++.

#include <iostream> – Câu lệnh này báo cho trình biên dịch đưa tệp iostream này vào chương trình. Đây là một tệp đầu ra đầu vào tiêu chuẩn có chứa các định nghĩa về các hàm đầu ra đầu vào phổ biến như cout, cin. Trong chương trình trên, chúng tôi đang sử dụng hàm cout ().

int main () – Ở đây main () là tên hàm và int là kiểu trả về của hàm này. Mọi chương trình C++ phải có chức năng này vì việc thực hiện chương trình bắt đầu bằng hàm main (). Giá trị trả về 0 của hàm này thể hiện việc thực hiện chương trình thành công trong khi giá trị trả về 1 thể hiện việc thực hiện chương trình không thành công.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

cout << “Hello World!n”; – Chức năng này hiển thị nội dung bên trong dâu ngoặc kép “” như ví dụ dưới đây.

n – sau khi in nội dung sẽ xuống dòng

*Lưu ý: Ở cuối mỗi dòng lệnh cần có dấu ” ; ” để kết thúc dòng.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 cout << "Hello World!n";
cout<<"--------------------------n";
cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

hello world JPG

Ví dụ 2: Chương trình Hello World trong C++ sử dụng hàm in.

Ở ví dụ này mình sẽ tạo một hàm in tên là hello(), khi người dùng nhập nội dung vào hàm này, chương trình sẽ nhận và hiển thị ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
void hello(){
	cout << "Hello World!n";
}
int main() {
  hello();
cout<<"--------------------------n";
cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

hello world JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình Hello World trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *