Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một chương trình để kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#. Để hiểu được chương trình này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về nhập, xuất dữ liệu trong C# và câu điều kiện if else.

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ. Điều này giúp các bạn có thể rõ hơn và đa dạng hơn.

Kiểm tra tính chẵn lẻ của một số có sẵn trong C#

Trong chương trình này, mình thực hiện khai báo và khởi tạo biến a = 5 là kiểu số nguyên int. Sau đó sử dụng câu lệnh điều kiện if else để kiểm tra. Nếu số a chia dư cho 2 bằng 0 thì tức là số chẵn, ngược lại nếu dư 1 thì là số lẻ.

Sau khi kiểm tra sẽ hiển thị kết quả ra màn hình Console.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 5;

      if (a % 2 == 0)
        Console.WriteLine("n {0} la so chan !", a);
      else
        Console.WriteLine("n {0} la so le !", a);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả: Với a = 5 thì kết quả trả về sẽ là số lẻ.

bai25 01 png

Kiểm tra tính chẵn lẻ của một số được nhập từ bàn phím trong C#

Ở chương trình này, mình sẽ tạo một biến a kiểu số nguyên int. Sau đó sử dụng Console.Write()Console.ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập giá trị từ bàn phím.

Tiếp đến sử dụng câu lệnh if else để kiểm tra như ví dụ 1 xem thử số nhập vào là chẵn hay lẻ rồi hiển thị kết quả ra màn hình.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a;
      Console.Write("n Nhap vao so a can kiem tra: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      if (a % 2 == 0)
        Console.WriteLine("n {0} la so chan !", a);
      else
        Console.WriteLine("n {0} la so le !", a);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai25 02 png

Kiểm tra tỉnh chẵn lẻ của một số bằng cách tạo hàm trong C#

Trong chương trình dưới đây, mình thực hiện tạo hàm KTChanLe() để kiểm tra tính chẵn lẻ của một số nguyên được truyền vào.

//tạo hàm kiểm tra số chẵn hay số lẻ với số a được nhập vào
static void KTChanLe(int a)
{
  if (a % 2 == 0)
    Console.WriteLine("n {0} la so chan !", a);
  else
    Console.WriteLine("n {0} la so le !", a);
}

Sau đó ở hàm Main(), yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho biến a. Gọi hàm KTChanLe() vừa viết rồi truyền tham số là biến a vừa nhập để kiểm tra, sau đó hiển thị kết quả ra màn hình.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //tạo hàm kiểm tra số chẵn hay số lẻ với số a được nhập vào
    static void KTChanLe(int a)
    {
      if (a % 2 == 0)
        Console.WriteLine("n {0} la so chan !", a);
      else
        Console.WriteLine("n {0} la so le !", a);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a kiểu số nguyên int
      int a;
      //yêu cầu người dùng nhập giá trị cho biến a từ bàn phím
      Console.Write("n Nhap vao so a can kiem tra: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm kiểm tra tính chẵn lẻ và truyền vào tham số a
      KTChanLe(a);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai25 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#. Đây là bài tập kết hợp giữa các kiến thức cơ bản trong C#, các bạn hãy luyện tập thật nhiều nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *