Chuyển đổi Char sang String trong java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi từ Char sang String và ngược lại trong java. Ta sẽ sử dụng hai phương thức toString và CharAt.

Ở chương trình này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một kiểu dữ liệu mới đó là String, đây là một kiểu dữ liệu rất đặt biệt trong java.

Chương trình chuyển đổi từ Char sang String trong java

Chúng ta có hai cách chuyển đổi từ Char sang String:

 1. Sử dụng phương thức toString().
 2. Sử dụng phương thức valueOf().
class CharToString
{
  public static void main(String args[])
  {
    // Method 1: Using toString() method
    char ch = 'a';
    String str = Character.toString(ch);
    System.out.println("Chuỗi là: "+str);
    // Method 2: Using valueOf() method
    String str2 = String.valueOf(ch);
    System.out.println("Chuỗi là: "+str2);
  }
}

Ở ví dụ này, nhìn vào thì không có gì khác nhưng thật chất kiểu dữ liệu của nó đã được đổi từ Char sang String.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Kết quả:

char to string JPG

Chương trình chuyển đổi từ String sang Char trong java

Chúng ta có thể chuyển đổi 1 String thành Char bằng cách sử dụng phương thức CharAt() của lớp String.

class StringToChar
{
  public static void main(String args[])
  {
    // Using charAt() method
    String str = "Hello";
    for(int i=0; i<str.length();i++){
      char ch = str.charAt(i);
      System.out.println("Kí tự ở vị trí "+i+" là: "+ch);
    }
  }
}

kết quả:

string to char JPG

Trên là hai ví dụ cách chuyển đổi giữa hai kiểu dữ liệu thuộc dạng chuỗi này. Chúc bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *