Chuyển đổi Char thành Int trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi làm các bài tập về Java.

Chuyển đổi một ký tự thành một số nguyên tương đương với việc tìm giá trị ASCII (là một số nguyên) của ký tự đã cho.

Ví dụ 1: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java.

Vì char là kiểu dữ liệu nhỏ hơn so với int, do đó chúng ta không cần phải thực hiện kiểu truyền rõ ràng ở đây. Một phép gán đơn giản của giá trị char cho một biến int sẽ thực hiện thủ thuật, trình biên dịch tự động chuyển đổi char thành int, quá trình này được gọi là truyền kiểu ẩn hoặc quảng cáo kiểu.

Trong ví dụ sau, chúng ta đang gán các giá trị char cho các biến số nguyên mà không có bất kỳ kiểu chữ nào. Trình biên dịch tự động thực hiện chuyển đổi ở đây, điều này chỉ áp dụng khi chúng ta đang gán một kiểu dữ liệu nhỏ hơn cho kiểu dữ liệu lớn hơn, chúng ta phải thực hiện chuyển kiểu rõ ràng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = 'A';
    char ch2 = 'Z';
    int num = ch;
    int num2 = ch2;
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch+ " là: "+num);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch2+ " là: "+num2);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

char to int 1 JPG

Ví dụ 2: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java sử dụng Character.getNumericValue().

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức Character.getNumericValue (char ch) để chuyển đổi một char thành int. Phương thức này chấp nhận char làm đối số và trả về giá trị int (ASCII) tương đương sau khi chuyển đổi.

Ở đây chúng ta có hai biến char ch và ch2 và chúng ta đang chuyển đổi chúng thành số nguyên num và num2 bằng phương thức Character.getNumericValue ().

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = 'P';
    char ch2 = 'h';
    int num = Character.getNumericValue(ch);
    int num2 = Character.getNumericValue(ch2);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch+ " là: "+num);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch2+ " là: "+num2);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

char to int 2 JPG

Ví dụ 3: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java sử dụng phương thức Integer.parseInt().

Ở đây mình đã sử dụng phương thức Integer.parseInt (String) để chuyển đổi char đã cho thành int. Vì phương thức này chấp nhận đối số chuỗi, nên mình đang chuyển đổi char thành String bằng phương thức String.valueOf () và sau đó chuyển giá trị được chuyển đổi sang phương thức.

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = '9';
    /* Vì phương thức parseInt () của lớp Integer chấp nhận
     Chỉ đối số chuỗi, chúng ta phải chuyển đổi
     char thành String trước tiên bằng String.valueOf ()
     và sau đó chúng ta truyền String cho parseInt ()
     Phương thức chuyển đổi char thành int
     */
    int num = Integer.parseInt(String.valueOf(ch));
    System.out.println("Kết quả sau khi chuyển đổi: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

char to int 3 JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *