Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi chuỗi Java sang Boolean. Cụ thể sẽ có hai chương trình để chuyển đổi bằng cách sử dụng các phương thức khác nhau.

Khi chuyển đổi Chuỗi thành giá trị boolean, nếu chuỗi chứa giá trị đó là true (trường hợp không quan trọng) thì giá trị boolean sau khi chuyển đổi sẽ là đúng, nếu chuỗi chứa bất kỳ giá trị nào khác ngoài giá trị true thì thì giá trị boolean được chuyển đổi sẽ là khác nhau.

Ví dụ 1: Đổi chuỗi sang boolean bằng phương thức Boolean.parseBoolean()

Ở đây chúng ta có ba Chuỗi str1, str2 và str3 và chúng ta đang chuyển đổi chúng thành giá trị boolean bằng phương thức Boolean.parseBoolean (), phương thức này chấp nhận Chuỗi làm đối số và trả về giá trị boolean đúng hoặc sai. Nếu giá trị của chuỗi là đúng true (trong mọi trường hợp chữ hoa, chữ thường hoặc hỗn hợp) thì phương thức này trả về true, nếu không thì nó trả về false.

public class StringToBoolean {
  public static void main(String args[]){
    String str1 = "true";
    String str2 = "FALSE";
    String str3 = "Something";
    boolean bool1=Boolean.parseBoolean(str1);
    boolean bool2=Boolean.parseBoolean(str2);
    boolean bool3=Boolean.parseBoolean(str3);
    System.out.println(bool1);
    System.out.println(bool2);
    System.out.println(bool3);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

string to boolean JPG

Ví dụ 2: Đổi chuỗi sang boolean bằng phương thức Boolean.valueOf().

Ở đây chúng ta sẽ thấy một phương thức khác mà chúng ta có thể sử dụng cho chuỗi để chuyển đổi boolean. Tương tự như phương thức Boolean.parseBoolean (), phương thức Boolean.valueOf () chấp nhận chuỗi dưới dạng đối số và trả về giá trị boolean đúng hoặc sai.

public class StringToBoolean {
  public static void main(String args[]){
    String str1 = "true";
    String str2 = "TRue";
    String str3 = "Something";
    boolean bool1=Boolean.valueOf(str1);
    boolean bool2=Boolean.valueOf(str2);
    boolean bool3=Boolean.valueOf(str3);
    System.out.println(bool1);
    System.out.println(bool2);
    System.out.println(bool3);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

string to boolean JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi chuỗi Java sang boolean. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *