Chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong java. Đây là một bài tập cơ bản để năm rõ kiến thức về mảng cũng như chuỗi trong java.

Có hai cách chuyển đổi một mảng Char thành chuỗi String trong java:

 1. Tạo đối tượng String bằng cách chuyển tên mảng cho hàm tạo.
 2. Sử dụng phương thức valueOf() của lớp String.

Ví dụ: Chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong java.

Ví dụ này cho thấy cả hai cách được đề cập ở trên để chuyển đổi một mảng Char thành chuỗi. Ở đây chúng ta có một mảng Char ch[] và sẽ tạo hai String là str và str1 bằng cách sử dụng mảng

class ChuyenDoi
{
  public static void main(String args[])
  {
    char[] ch = {'g', 'o', 'o', 'd', ' ', 'm', 'o', 'r', 'n', 'i', 'n', 'g'};
    // cách 1
    String str = new String(ch);
    System.out.println(str);
    // cách 2
    String str2 = String.valueOf(ch);
    System.out.println(str2);
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

.char sang string JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi từ một mảng sang chuỗi trong java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *