Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java.

Có hai cách chúng ta có thể chuyển đổi giá trị bát phân thành giá trị thập phân tương đương:

 1. Sử dụng phương thức Integer.parseInt () và truyền cơ sở là 8.
 2. Viết phương thức tùy chỉnh (logic) để chuyển đổi bát phân sang thập phân.

Ví dụ 1: Chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân (sử dụng phương thức có sẵn)

Trong ví dụ sau, chúng ta có một giá trị bát phân được lưu trữ trong một biến chuỗi onum và chúng ta đang chuyển đổi nó thành một giá trị thập phân bằng phương thức Integer.parseInt (). Phương thức này chấp nhận Chuỗi làm đối số và chuyển đổi nó thành giá trị thập phân dựa trên giá trị cơ sở được cung cấp cùng với chuỗi làm đối số.

Ở đây trong phương thức Integer.parseInt (), mình đã vượt qua cơ sở là 8 vì giá trị cơ bản của số bát phân là 8. Nếu bạn nhớ chuyển đổi thập lục phân sang thập phân, chúng tôi đã chuyển cơ sở là 16 cho chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

public class ChuyenDoiBatPhan{
  public static void main(String args[]) {
    String onum = "157";
    int num = Integer.parseInt(onum, 8);
    System.out.println("Giá trị thập phân tương đương của "+onum+" là: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi so bat phan JPG

Ví dụ 2: Chương trình chuyển đổi số bát phân sang thập phân (sử dụng phương thức tùy chỉnh).

Trong ví dụ trên, mình đã sử dụng phương thức Integer.parseInt () để chuyển đổi, tuy nhiên các bạn có thể viết logic của riêng mình để chuyển đổi giá trị bát phân thành giá trị thập phân tương đương. Cho phép viết mã: Ở đây mình đã sử dụng câu lệnh while và if..else.

public class ChuyenDoiBatPhan{
  public static int octalToDecimal(int onum){
    int num = 0;
    int p = 0;
    while(true){
      if(onum == 0){
        break;
      } else {
        int temp = onum%10;
        num += temp*Math.pow(8, p);
        onum = onum/10;
        p++;
      }
    }
    return num;
  }
  public static void main(String args[]){
    System.out.println("Giá trị bát phân tương đương của 143 là: "+octalToDecimal(143));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi so bat phan1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi giá trị bát phân thành thập phân Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *