Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số nhị phân sang bát phân.

Để chuyển đổi số nhị phân thành số bát phân, chúng ta có thể sử dụng phương thức Integer.toOctalString (), lấy số nhị phân làm đối số và trả về một chuỗi tương đương với số bát phân của số nhị phân đã truyền.

Ví dụ: Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân trong Java.

Ở đây mình đã đưa ra một số nhị phân dưới dạng Chuỗi, trước tiên sẽ chuyển đổi chuỗi thành số 2 cơ sở (số nhị phân) bằng phương thức Integer.parseInt (), mình đã lưu trữ kết quả trong số nguyên bnum. Sau đó sẽ chuyển số nhị phân bnum này cho phương thức Integer.toOctalString () để lấy số bát phân.

public class ChuyenDoiNhiPhan {
  public static void main(String args[]){
    String number = "10101";
    int bnum = Integer.parseInt(number, 2);
    String ostr = Integer.toOctalString(bnum);
    System.out.println("Giá trị bát phân của "+number+" là:"+ostr);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

chuyen doi nhi phan JPG

Như được hiển thị trong ví dụ trên, nếu các bạn muốn lấy số nhị phân từ người dùng thay vì giá trị được mã hóa cứng thì có thể nhập gói java.util.Scanner và sử dụng các dòng mã sau:

Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("Enter the number: ");
int bnum = Integer.parseInt(scanner.nextLine(), 2);

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số nhị phân sang bát phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *