Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân.

Cụ thể chúng ta sẽ thực hiện 3 ví dụ để chuyển số thập lục phân sang thập phân.

Ví dụ 1: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân.

Chúng ta chỉ cần sử dụng phương thức Integer.parseInt () và chuyển cơ sở thành 16 để chuyển đổi số thập lục phân đã cho thành số thập phân tương đương.

Ở đây mình đã đưa ra một số thập lục phân số thập lục phân và chuyển đổi nó thành một số thập phân bằng cách sử dụng phương thức Integer.parseInt () và chuyển cơ sở thành 16.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

public class ChuyenDoiThapLucPhan {
  public static void main(String args[]){
    String hexnum = "6F";
    int num = Integer.parseInt(hexnum,16);
    System.out.println("n" + "Số thập phân tương đương với "+hexnum+" là: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan JPG

Ví dụ 2: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân (đầu vào từ người dùng).

Trong ví dụ trên, mình đã đưa ra một số cụ thể. Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể nhận đầu vào từ người dùng và sau đó chúng ta có thể chuyển đổi số thập lục phân đầu vào thành số thập phân bằng cách sử dụng cùng logic mà chúng ta đã sử dụng ở trên.

import java.util.Scanner;
public class ChuyenDoiThapLucPhan{
  public static void main(String args[]){
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào bất kì số thập lục phân: ");
    String hexnum = scanner.nextLine();
    scanner.close();
    int num = Integer.parseInt(hexnum,16);
    System.out.println("Giá trị thập phân tương đương với "+hexnum+" là:"+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan1 JPG

Ví dụ 3: Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân (bằng phương thức tự đinh nghĩa).

Ở đây mình không sử dụng bất kỳ phương thức được xác định trước nào cho việc chuyển đổi, thay vì vậy mình đã viết logic của riêng mình để chuyển đổi một số hex đã cho thành số thập phân. Mình đã viết logic chuyển đổi của mình theo phương thức do người dùng định nghĩa hexToDecimal (). Ví dụ này cũng sử dụng các phương thức charAt () và indexOf () của lớp String.

import java.util.Scanner;
public class ChuyenDoiThapLucPhan{
  public static int hexToDecimal(String hexnum){
    String hstring = "0123456789ABCDEF";
    hexnum = hexnum.toUpperCase();
    int num = 0;
    for (int i = 0; i < hexnum.length(); i++)
    {
      char ch = hexnum.charAt(i);
      int n = hstring.indexOf(ch);
      num = 16*num + n;
    }
    return num;
  }
  public static void main(String args[]){
    System.out.println("Giá trị thập phân của 7A là: "+hexToDecimal("7A"));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

chuyen doi thap luc phan2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *