Chuyển đổi String sang Int trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi String sang Int bằng ngôn ngữ Java. Đây là cách làm rât hữu ích khi lập trình Java.

Nếu một chuỗi được tạo thành từ các chữ số như 1,2,3, thì mọi thao tác số học không thể được thực hiện trên chuỗi đó cho đến khi nó được chuyển đổi thành một giá trị nguyên.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy hai cách để chuyển đổi String thành int :

 1. Chuyển đổi String thành int bằng phương thức Integer.parseInt (String)
 2. Chuyển đổi String thành int bằng phương thức Integer.valueOf (String)

Chuyển đổi String thành int bằng Integer.parseInt (String)

Phương thức parseInt () của lớp trình bao bọc Integer phân tích chuỗi dưới dạng số nguyên đã ký. Đây là cách mình thực hiện chuyển đổi .

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ở đây chúng ta có một chuỗi str với giá trị là 1234 12, phương thức parseInt () lấy str làm đối số và trả về giá trị nguyên sau khi phân tích cú pháp.

public class StringToInt {
  public static void main(String args[]){
    String str="123";
    int inum = 100;
    int inum2 = Integer.parseInt(str);
    int sum = inum+inum2;
    System.out.println("Kết quả là: "+sum);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

string to int 1 JPG

Chuyển đổi String thành int bằng Integer.valueOf (String)

Integer.valueOf (String) hoạt động giống như Integer.parseInt (String). Nó cũng chuyển đổi một chuỗi thành giá trị int.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa Integer.valueOf () và Integer.parseInt (), phương thức valueOf (String) trả về một đối tượng của lớp Integer trong khi phương thức parseInt (String) trả về giá trị int nguyên thủy. Đầu ra của chuyển đổi sẽ giống như bất kỳ phương pháp nào bạn chọn.

public class StringToInt {
  public static void main(String args[]){
    String str="-234";
    int inum = 110;
    int inum2 = Integer.valueOf(str);
    int sum = inum+inum2;
    System.out.println("Kết quả là: "+sum);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

string to int JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi String sang Int. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *