Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến mô hình dữ liệu quan hệ dựa trên những khái niệm về nối quan hệ ở mô hình thực thể ER. Đây là mô hình được TS. E. F. Codd đưa ra vào năm 1970, dựa trên những khái niệm về toán học trên nền tảng lý thuyết và tập hợp.

...