Cú pháp ALIAS trong SQLite

Bạn có thể đổi tên tạm thời một bảng hoặc một cột bằng cách đặt tên khác, được gọi là ALIAS (bí danh). Việc sử dụng các table aliases (bí danh bảng) có nghĩa là đổi tên một bảng trong một câu lệnh SQLite cụ thể. Đổi tên là một thay đổi tạm thời và tên bảng thực tế không thay đổi trong cơ sở dữ liệu.

Column aliases (các bí danh cột) được sử dụng để đổi tên các cột của bảng cho mục đích truy vấn SQLite cụ thể.

1. Cú pháp ALIAS trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của table alias (bí danh bảng) trong SQLite.

SELECT column1, column2....
FROM table_name AS alias_name
WHERE [condition];

Sau đây là cú pháp cơ bản của column alias (bí danh cột) trong SQLite.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name
WHERE [condition];

2. Ví dụ ALIAS trong SQLite

Chúng ta cùng xem xét hai bảng sau:

(a) Bảng COMPANY như sau:

sqlite> select * from COMPANY;
ID     NAME         AGE     ADDRESS   SALARY
---------- -------------------- ---------- ---------- ----------
1      Paul         32     California 20000.0
2      Allen         25     Texas    15000.0
3      Teddy         23     Norway   20000.0
4      Mark         25     Rich-Mond  65000.0
5      David         27     Texas    85000.0
6      Kim          22     South-Hall 45000.0
7      James         24     Houston   10000.0

(b) Và bảng DEPARTMENT như sau:

ID     DEPT         EMP_ID
---------- -------------------- ----------
1      IT Billing      1
2      Engineering      2
3      Finance        7
4      Engineering      3
5      Finance        4
6      Engineering      5
7      Finance        6

Ví dụ sau đây là cách sử dụng TABLE ALIAS, ở đây chúng ta sử dụng C làm bí danh cho bảng COMPANY và sử dụng D làm bí danh cho bảng DEPARTMENT.

sqlite> SELECT C.ID, C.NAME, C.AGE, D.DEPT
    FROM COMPANY AS C, DEPARTMENT AS D
    WHERE C.ID = D.EMP_ID;

Câu lệnh SQLite ở trên sẽ tạo ra kết quả như sau:

ID     NAME    AGE     DEPT
---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     IT Billing
2      Allen    25     Engineering
3      Teddy    23     Engineering
4      Mark    25     Finance
5      David    27     Engineering
6      Kim     22     Finance
7      James    24     Finance

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ sau đây cho việc sử dụng COLUMN ALIAS trong đó COMPANY_ID là bí danh của cột ID và COMPANY_NAME là bí danh của cột name.

sqlite> SELECT C.ID AS COMPANY_ID, C.NAME AS COMPANY_NAME, C.AGE, D.DEPT
    FROM COMPANY AS C, DEPARTMENT AS D
    WHERE C.ID = D.EMP_ID;

Câu lệnh SQLite ở trên sẽ tạo ra kết quả như sau:

COMPANY_ID COMPANY_NAME AGE     DEPT
---------- ------------ ---------- ----------
1      Paul     32     IT Billing
2      Allen     25     Engineering
3      Teddy     23     Engineering
4      Mark     25     Finance
5      David     27     Engineering
6      Kim      22     Finance
7      James     24     Finance

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *