Đảo ngược các phần tử trong mảng Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đảo ngược các phần tử trong mảng Java. Với bài tập này giúp các bạn hiểu rõ hơn về mảng để có thể làm các bài tập phức tạp hơn.

Cụ thể trong chương trình này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình đảo ngược các phần tử, ví dụ người dùng nhập vào các số 1,2,3,4,5 thì chương trình sẽ đảo ngược thành 5,4,3,2,1. Để hiểu được chương trình này các bạn phải biết về mảng, vòng lặp For và While.

Ví dụ: Đảo ngược các phần tử trong mảng.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho các phần tử, sau đó dùng vòng lặp While để đảo ngược các vị trí của các phần tử trong mảng.

import java.util.Scanner;
public class DaoNguocTrongMang
{
  public static void main(String args[])
  {
    int counter, i=0, j=0, temp;
    int number[] = new int[100];
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số phần tử trong mảng: ");
    counter = scanner.nextInt();
    for(i=0; i<counter; i++)
    {
      System.out.print("Phần tử "+(i+1)+": ");
      number[i] = scanner.nextInt();
    }
    j = i - 1;
    i = 0;
    scanner.close();
    while(i<j)
    {
      temp = number[i];
      number[i] = number[j];
      number[j] = temp;
      i++;
      j--;
    }
    System.out.print("Mảng sau khi đảo ngược: ");
    for(i=0; i<counter; i++)
    {
      System.out.print(number[i]+ " ");
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

dao nguoc trong mang JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình đảo ngược các phần tử trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *