Đảo ngược các từ trong chuỗi

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đảo ngược các từ trong chuỗi bằng ngôn ngữ Java.

Đây là một dạng bài tập căn bản thường gặp trong các ngôn ngữ lập trình.

Ở ví dụ này, chương trình sẽ đảo ngược tất cả các từ của chuỗi và hiện thị ra màn hình. Ví dụ, nếu chúng ta nhập vào “HELLO WORLD” thì sau khi đảo ngược sẽ thành “OLLEH DLROW”.

Để hiểu được chương trình này các bạn phải có kiến thức về vòng lặp For, phương thức split() và phương thức charAt().

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ: đảo ngược các từ trong chuỗi Java

Trong chương trình này, việc đầu tiên chúng ta sẽ chia nhỏ thành các chuỗi con từ chuỗi mẹ (sử dụng split() ), sau đó đảo ngược từng chuỗi con bằng vòng lặp for.

public class DaoNguocChuoi
{
  public void reverseWordInMyString(String str)
  {
    String[] words = str.split(" ");
    String reversedString = "";
    for (int i = 0; i < words.length; i++)
    {
      String word = words[i];
      String reverseWord = "";
      for (int j = word.length()-1; j >= 0; j--)
      {
        reverseWord = reverseWord + word.charAt(j);
      }
      reversedString = reversedString + reverseWord + " ";
    }
    System.out.println(str);
    System.out.println(reversedString);
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    DaoNguocChuoi obj = new DaoNguocChuoi();
    obj.reverseWordInMyString("HELLO WOLRD !!");
    obj.reverseWordInMyString("CHAO CAC BAN !!");
  }
}

Kết quả:

dao nguoc chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đảo ngược từ trong chuỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *