Đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++. Bài tập này khá đơn giản vì vậy các bạn hãy xem kỹ hướng dẫn của mình dưới đây.

Hướng dẫn:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một mảng str[ ] để chứa các ký tự của chuỗi nhập vào.
 • Sau khi tạo chuỗi chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần kiểm tra và lưu trữ nó vào mảng trên.
 • Tiếp đến dùng vòng lặp While để thực hiên lặp các phần tử trong mảng, nếu nó trùng với các ký tự nguyên âm thì tăng số đếm vCount, ngược lại nếu trùng với ký tự phụ âm thì tăng cCount lên.

Chương trình đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++.

Chúng ta sẽ đi theo tuần tự các bước mình đã nếu trên

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
 char str[100];
  char *p;
  int vCount=0,cCount=0;

  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  fgets(str, 100, stdin);

  //gán mảng cho con trỏ p
  p=str;

  //lặp điều kiện cho mảng
  while(*p!='')
  {
    if(*p=='A' ||*p=='E' ||*p=='I' ||*p=='O' ||*p=='U'
    		||*p=='a' ||*p=='e' ||*p=='i' ||*p=='o' ||*p=='u')
      vCount++;
    else
      cCount++;
    p++;
  }

  cout<<"Số nguyên âm có trong chuỗi là: "<<vCount<<endl;
  cout<<"Số phụ âm có trong chuỗi là: "<<cCount;

  cout<<"n---------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

dem nguyen am phu am PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đêm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!