[DEVOPS] [Docker] Phần 2: Hoạt động của Container

Đây là phần 2 mình sẽ nói về hoạt động của các Container

I. Container là gì?

Container có thể hiểu đơn là một vùng nhớ riêng biệt được tạo ra để phục vụ cho một hoặc nhiều ứng dụng chạy trên nó.

Container có thể được tạo ra từ image có sẵn trên máy
4fe4ad7e 9361 46f8 b796 a59071ba0a42

Nếu trong trường hợp image không tồn tại trên máy, nó sẽ tự động tìm kiếm trên docker hub image đó để cài đặt.
3b556a51 545e 4c2e 8d79 a7a316da5ccb

II. Các thao tác với container

2.1. Tạo và bắt đầu một container

docker run -ti ubuntu:latest bash
a8df5763 8147 416f b500 71eded06ea1a

Lệnh sử dụng hai cờ trên lệnh run: –interactive (hoặc -i)–tty (hoặc -t). Đầu tiên, tùy chọn –interactive yêu cầu Docker giữ luồng đầu vào tiêu chuẩn (stdin) mở cho vùng chứa ngay cả khi không có thiết bị đầu cuối nào được gắn vào. Thứ hai, tùy chọn –tty yêu cầu Docker phân bổ một thiết bị đầu cuối ảo cho vùng chứa, điều này sẽ cho phép bạn chuyển các tín hiệu đến vùng chứa. Đây thường là những gì bạn muốn từ một chương trình dòng lệnh tương tác. Bạn thường sẽ sử dụng cả hai điều này khi đang chạy một chương trình tương tác, chẳng hạn như một trình bao trong một vùng chứa tương tác.

Bạn có thể chạy ứng dụng khác bằng cách thay thế tên image ubuntu và version của image latest mà bạn muốn. Nếu không chọn version image thì giá trị mặc định sẽ là latest.

docker run -ti --rm ubuntu:latest bash
Lệnh thêm cờ –rm để tự động xóa container này khi thoát container.

docker run -ti ubuntu:latest bash -c "echo da chay xong"
0b1f9762 d354 47e0 a385 8a2c8c8de7ef
Lệnh thêm cờ -c để chạy một hoặc nhiều mệnh lệnh trong ” “.

docker run -ti -d ubuntu:latest bash
d97fca49 76b7 4158 8863 dd317eba79ff

Lệnh thêm cờ -d hoặc –detach để cho phép container này chạy nền. Và bạn có thể sử dụng 12 mã ký tự đầu để thực hiện kết nối vào container đó với lệnh attach.

docker run -ti -d --name demo ubuntu:latest bash
3457a4ba 8fa4 4164 8604 e96f2ba29947

Lệnh thêm cờ –name để tạo tên container.

2.2. Liệt kê các container đang chạy trên hệ thống

Với một container sẽ có 6 trạng thái sau đây:
31339e31 9142 4190 98dc 33779b1eed59
Khi container đang chạy chúng ta có thể kiểm tra các trạng thái của container đó bằng 1 trong 3 lệnh sau:
docker ps
5c024e59 e925 4a31 a9ea 8312b4f9c3d3

 • CONTAINER ID: ID ngẫu nhiên sinh ra và cần sử dụng khi muốn kết nối lại trong lệnh attach. ID này sẽ khác với ID của image ban đầu
 • IMAGE: tên image gốc và version image khởi tạo
 • COMMAND: lệnh đang chạy với container này
 • CREATED: thời gian tạo container
 • STATUS: trạng thái container
 • PORT: cổng kết nối tới container
 • NAMES: tên định danh container. Sử dụng trong các lệnh docker inspect, docker logs,…

docker inspect competent_spence
fa57057d 11dc 41c8 91f0 aca310c275cb
Lệnh này show toàn bộ file cấu hình của container competent_spence bao gồm cả trạng thái. Bạn hoàn toàn có thể thay thế tên container competent_spence bằng tên container của bạn. Trong các lệnh phía dưới cũng tương tự như vậy.

docker inspect --format "{{.State.Running}}" competent_spence
3e9f0ad7 a508 41d6 81b1 9db533121da1
Sử dụng thêm cờ –format để kiểm tra trạng thái cụ thể của container competent_spence. Container đang tồn tại trong trạng thái đó thì màn hình trả về kết quả true và ngược lại là false. Ngoài ra có thể thay trạng thái Running bằng các trạng thái khác như Paused, Exited, Restarting,..

2.3. Xem container logs

docker logs competent_spence
64625b88 50c1 49ec 9d73 c4f432ea34b3
Terminal bên phải sau khi chạy lệnh show logs thì sẽ hiển thị của giá trị bên trái.

docker logs -f competent_spence
26700304 3304 430a a4e1 7403852cca85
Lệnh docker logs có một cờ, –follow hoặc -f, sẽ hiển thị các bản ghi và sau đó tiếp tục xem và cập nhật màn hình với các thay đổi đối với bản ghi khi chúng xảy ra. Khi bạn hoàn tất, nhấn Ctrl-C (hoặc Command-C) để ngắt lệnh nhật ký.

2.4. Start, Stop và Restart container

Để thực hiện start, stop và restart một container bạn sử dụng lệnh

docker start competent_spence
docker stop competent_spence
docker restart competent_spence

Để chạy được các lệnh start, stop và restart thì container phải ở các trạng thái tương ứng. Bạn có thể xem lại ở hình trong mục 2.2. Liệt kê các container đang chạy trên hệ thống phía trên.

2.5. Kết nối lại một terminal của một container

docker attach competent_spence

9e014ae5 7366 454f bfa2 071c3d52aac1
Với lệnh attach bạn chỉ có thể kết nối lại các container đang chạy trong danh sách docker ps
f7ecbccb ac15 43a6 8f5a e456dcd8009d

2.6. Dọn dẹp container

docker rm competent_spence
0b135cf8 9df0 4e4a 8e74 3ce7e0120c51
Bạn có thể xóa các container không dùng tới.

III. Một số lệnh hay dùng khác

3.1. Commit

Tạo một image từ container để lưu trạng thái thay đổi của container
docker commit competent_spence lv1
84654252 1f80 4510 a5a3 be830ea7b1b2

Kiểm tra các image trên máy
docker images
a2db2653 f4c2 4c35 9f14 68166a7956bd

3.2. Create

docker create -ti ubuntu:latest bash
d6755c42 6b63 4912 9183 4d0051006018
Tạo một container mà trạng thái ban đầu không phải running. Bạn có thể tạo trước và khi nào cần dùng tới sẽ thực hiện start container.

3.3. Cp

Copy file hoặc folder từ container tới local machine và ngược lại. Áp dụng được cho cả trạng thái running và stoped.
docker cp ebook.txt competent_spence:/root/ebook.txt
e87e0a5f ecb4 47a6 9a9e 25bdfb2cf894cb2c7511 21fe 4d3e 8a35 bf97ac7c4a74

3.4. Automation restart

Sử dụng cờ –restart tại thời điểm tạo container, bạn có thể yêu cầu Docker thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • Không bao giờ khởi động lại (mặc định)
 • Cố gắng khởi động lại khi phát hiện lỗi
 • Cố gắng khởi động lại trong một khoảng thời gian định trước khi có lỗi
 • Luôn khởi động lại vùng chứa bất kể điều kiện nào

Docker không phải lúc nào cũng cố gắng khởi động lại vùng chứa ngay lập tức. Nếu nó xảy ra, điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn là nó đã giải quyết. Hãy tưởng tượng một thùng chứa không làm gì khác ngoài việc in thời gian và thoát ra. Nếu vùng chứa đó được định cấu hình để luôn khởi động lại và Docker luôn khởi động lại nó ngay lập tức, hệ thống sẽ không làm gì khác ngoài việc khởi động lại vùng chứa đó. Thay vào đó, Docker sử dụng chiến lược dự phòng theo cấp số nhân để định thời gian cho các lần thử khởi động lại.

Chiến lược dự phòng xác định khoảng thời gian sẽ trôi qua giữa các lần khởi động lại liên tiếp. Chiến lược dự phòng theo cấp số nhân sẽ làm điều gì đó giống như gấp đôi thời gian trước đó đã dành cho việc chờ đợi cho mỗi lần thử liên tiếp. Ví dụ: nếu lần đầu tiên khởi động lại vùng chứa Docker đợi 1 giây, thì ở lần thử thứ hai, nó sẽ đợi 2 giây, 4 giây ở lần thử thứ ba, 8 giây ở lần thứ tư, v.v. Các chiến lược dự phòng theo cấp số nhân với thời gian chờ ban đầu thấp là một kỹ thuật phục hồi phổ biến. Bạn có thể thấy Docker tự mình sử dụng chiến lược này bằng cách xây dựng một vùng chứa luôn khởi động lại và chỉ cần in thời gian:
docker run -d --name backoff-detector --restart always busybox:1.29 date

Sau đó, sau một vài giây, hãy sử dụng tính năng theo dõi nhật ký để xem nó tắt và khởi động lại:
docker logs -f backoff-detector

Các log sẽ hiển thị tất cả các lần nó đã được khởi động lại và sẽ đợi cho đến lần khởi động lại tiếp theo, in thời gian hiện tại rồi thoát. Thêm cờ đơn này vào hệ thống giám sát và vùng chứa WordPress mà bạn đang làm việc sẽ giải quyết được vấn đề khôi phục. Lý do duy nhất bạn có thể không muốn áp dụng điều này trực tiếp là trong thời gian chờ đợi, vùng chứa không chạy. Các vùng chứa đang chờ khởi động lại đang ở trạng thái khởi động lại. Để chứng minh, hãy thử chạy một quy trình khác trong vùng chứa backoff-detector:
docker execute backoff-detector echo Test

Chỉ cần chạy thử lệnh đó sẽ dẫn đến thông báo lỗi:
Container <ID> is restarting, wait until the container is running

Điều đó có nghĩa là bạn không thể thực hiện bất kỳ điều gì yêu cầu vùng chứa ở trạng thái đang chạy, chẳng hạn như thực hiện các lệnh bổ sung trong vùng chứa. Đó có thể là một vấn đề nếu bạn cần chạy các chương trình chẩn đoán trong một thùng chứa bị hỏng. Một chiến lược hoàn chỉnh hơn là sử dụng các bộ chứa khởi động hệ thống init nhẹ.

3.5. Exec

Mở nhiều hơn 1 tiến trình kết nối đến container. Tiện lợi cho việc debug và quản lý database nhưng không thể thêm port, volume,…
docker exec -ti competent_spence bash
2e01e698 4311 400e a828 15f588eb17a6

3.6. Rename

docker rename demo demo_old
45ea224e 8609 4ff8 8f03 7e9da2822647
Đổi tên container.

3.7. Giới hạn tài nguyên

docker run -d --name demo --memory 256m --cpu-shares 1024 ubuntu:latest

Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của mình và khi đọc xong xin cho mình ý kiến phản hồi. Bài viết sau có hay hơn chính là nhờ vào các ý kiến phản hồi của các bạn. Nếu thấy bài viết có ích thì cho mình 1 upvote. Mình xin cám ơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *