Đóng và mở file Excel bằng VBA

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hai phương thức Close và Open Workbook trong VBA, những phương thức này dùng để mở và đóng một file Excel bất kì bằng cách sử dụng mã code VBA.

1. Close workbook – đóng file Excel bằng VBA

Ở bài tìm hiểu về Workbook mình đã giải thích rất kỹ rằng đối tượng Workbooks chứa tất cả những đối tượng workbook đang mở, và bạn dễ dàng đóng những workbook đó bằng lệnh Close.

1. Đoạn code dưới đây đóng file close-open.xlsm.

Workbooks("close-open.xlsm").Close

2. Đoạn code này thì đóng file mở hoặc tạo đầu tiên.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Workbooks(1).Close

3. Đoạn code đóng tất cả những file đang active.

ActiveWorkbook.Close

4. Đoạn code đóng tất cả những file đang mở.

Workbooks.Close

2. Open workbook – mở file Excel bằng VBA

Tương tự, nếu bạn biết đường dẫn của một file nằm trên máy tính thì có thể mở lên bằng lệnh Open. Nếu file nằm trong thư mục lưu mặc định của Excel thì không cần chỉ định đường dẫn đầy đủ.

1. Ví dụ này mình lưu file sales.xlsxt nằm trong thư mục lưu của Excel nên không chỉ rõ path.

Workbooks.Open ("sales.xlsx")

2. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức GetOpenFilename để kích hoạt hộp thoại mở file.

Dim MyFile As String
MyFile = Application.GetOpenFilename()

Chọn file cần mở, sau đó nhấn Open.

getopenfilename method png

Tuy nhiên, phương thức GetOpenFilename không trực tiếp mở file mà nó chỉ mở hộp thoại Open File. Vì vậy bạn phải kết hợp thêm phươn thức Open.

Dim MyFile As String
MyFile = Application.GetOpenFilename()
Workbooks.Open (MyFile)

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách mở file Excel và đóng file Excel bằng cách sử dụng hai phương thức Close và Open trong VBA. Chúc bạn học tốt!