Facade Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn Facade Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví dụ. Đây là một loại pattern thuộc nhóm Structural Design Pattern trong C#.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Facade Design Pattern là gì? Cách triển khai nó trong C# và một vài ví dụ thực tế.

Facade Design Pattern trong C# là gì?

Facade Design Pattern xác định higher-level instance giúp hệ thống con dễ sử dụng hơn.

Nói một cách dễ hiểu, Facade Design Pattern được sử dụng để che đi sự phức tạp của một hệ thống và cung cấp một interface dễ sử dụng cho client.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

facade 01 png

Trong đó:

 • Class Facade biết được Sub System nào chịu trách nhiệm cho một yêu cầu nhất định. Sau đó ủy quyền yêu cầu của client cho các đối tượng Sub System thích hợp.
 • Các Sub System thực hiện các chức năng tương ứng được gán cho chúng.

*Lưu ý: Đây là một trong những Design Pattern hữu ích nhất. Nếu bạn hiểu được nó thì bạn sẽ làm cho cấu trúc của dự án tốt hơn.

Cách triển khai và ví dụ về Facade Design Pattern trong C#

Trong phần này mình sẽ thực hiện triển khai Facade Design Patern từng bước thông qua một ví dụ cụ thể.

Bước 1: Tạo Sub Systems

Trong ví dụ này, các hệ thống của chúng ta là Product, Payment và Invoice, mỗi class sẽ có một nhiệm vụ riêng. Vì vậy hãy tạo ba class trên với các nhiệm vụ riêng của nó cần thực hiện.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FacadeDesignPattern
{
  public class Product
  {
    public void GetProductDetails()
    {
      Console.WriteLine("Chi tiet san pham");
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FacadeDesignPattern
{
  public class Payment
  {
    public void MakePayment()
    {
      Console.WriteLine("Thanh toan thanh cong !");
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FacadeDesignPattern
{
  public class Invoice
  {
    public void Sendinvoice()
    {
      Console.WriteLine("Gui hoa don thanh cong !");
    }
  }
}

Bước 2: Tạo Facade

Đây là một class cụ thể và nó chịu trách nhiệm order. Lớp này có một phương thức sẽ tạo các đối tượng từ Sub Systems và gọi các phương thức tương ứng để order.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FacadeDesignPattern
{
  public class Order
  {
    public void PlaceOrder()
    {
      Console.WriteLine("Bat dau dat hang");
      Product product = new Product();
      product.GetProductDetails();
      Payment payment = new Payment();
      payment.MakePayment();
      Invoice invoice = new Invoice();
      invoice.Sendinvoice();
      Console.WriteLine("Dat hang thanh cong");
    }
  }
}

Bước 3: Tạo Client

Ở đây ta cần tạo một đối tượng của class Order và gọi phương thức PlaceOrder() để đặt hàng.

using System;

namespace FacadeDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Order order = new Order();
      order.PlaceOrder();

      Console.Write("n--------------------------n");
      Console.WriteLine("Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn");
      Console.Read();
    }
  }
}

Kết quả:

facade 02 png

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về Facade Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví du của nó. Ở bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn Decorator Design Pattern trong C#.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *