Factory Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về Factory Design Pattern trong C# – Cách triển khải và ví dụ về nó. Đây là một trong những Desgin Pattern được sử dụng thường xuyên nhất trong các ứng dụng RealTime (thời gian thực).

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển khai nó như thế nào thông qua một ví dụ cụ thể.

Factory Design Pattern trong C# là gì?

Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể nói rằng Factory Design Pattern là một lớp có một phương thức. Phương thức này sẽ tạo ra và trả về các loại đối tượng khác nhau dựa trên tham số đầu vào mà nó nhận được.

Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta có một lớp cha và n số lớp con. Dựa trên dữ liệu được cung cấp, nếu chung ta phải tạo và trả về đối tượng của một trong các lớp con, thì chúng ta cần phải sử dụng Factory Design Pattern trong C#.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ triển khai Factory Design Pattern trong C#

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ có áp dụng Factory Design Pattern trong C#.

Giả sử: Mình có bài toán về thẻ tín dụng.

Ta có ba lớp thẻ tín dụng là MoneyBack, Titanium Platinum, ba lớp này là lớp con của class Interface CreditCard. Trong class CreditCard có ba phương thức là GetCard(), GetCreditLimit()GetAnnualCharge().

Ở mỗi class ta đều trả về các gía trị cụ thể, khi người dùng chỉ cần nhập vào tên loại thẻ tín dụng sẽ trả về các giá trị cụ thể đó.

Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện từng bước như sau:

Bước 1: Tạo Interface CreditCard.cs

Ở đây chúng ta cần tạo một class Interface CreditCard để hiển thị các thông tin mà thẻ tín dụng cần có bao gồm: loại thẻ, giới hạn tín dụng, phí hàng năm.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  public interface CreditCard
  {
    string GetCardType();
    int GetCreditLimit();
    int GetAnnualCharge();
  }
}

Bước 2: Tạo các class Product, ở đây có ba class là MoneyBack, Titanium, Platinum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  class MoneyBack : CreditCard
  {
    public string GetCardType()
    {
      return "MoneyBack";
    }
    public int GetCreditLimit()
    {
      return 15000;
    }
    public int GetAnnualCharge()
    {
      return 500;
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  public class Titanium : CreditCard
  {
    public string GetCardType()
    {
      return "Titanium Edge";
    }
    public int GetCreditLimit()
    {
      return 25000;
    }
    public int GetAnnualCharge()
    {
      return 1500;
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  public class Platinum : CreditCard
  {
    public string GetCardType()
    {
      return "Platinum Plus";
    }
    public int GetCreditLimit()
    {
      return 35000;
    }
    public int GetAnnualCharge()
    {
      return 2000;
    }
  }
}

Bước 3: Tạo class CreditCardFactory để triển khai Factory Design Pattern. Bên trong tạo một phương thức nhận vào loại thẻ tín dụng, khi đó sẽ hiển thị các thông tin của thẻ tín dụng đó.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  class CreditCardFactory
  {
    public static CreditCard GetCreditCard(string cardType)
    {
      CreditCard cardDetails = null;
      if (cardType == "MoneyBack")
      {
        cardDetails = new MoneyBack();
      }
      else if (cardType == "Titanium")
      {
        cardDetails = new Titanium();
      }
      else if (cardType == "Platinum")
      {
        cardDetails = new Platinum();
      }
      return cardDetails;
    }
  }
}

Bước 4: Khai báo class CreditCardFactory và truyền vào đó thẻ tín dùng cần lấy thông tin. Nếu thẻ tồn tại thì hiển thị thông tin, ngược lại thì thông báo thẻ không hợp lệ.

using System;

namespace FactoryDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      CreditCard cardDetails = CreditCardFactory.GetCreditCard("Platinum");

      if (cardDetails != null)
      {
        Console.WriteLine("CardType : " + cardDetails.GetCardType());
        Console.WriteLine("CreditLimit : " + cardDetails.GetCreditLimit());
        Console.WriteLine("AnnualCharge :" + cardDetails.GetAnnualCharge());
      }
      else
      {
        Console.Write("Invalid Card Type");
      }
      Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("n Chuong trinh duoc dang tai Kiso.vn");
    }
  }
}

Kết quả 1: Khi chúng ta nhập vào loại thẻ tín dụng Platinum

factory 01 png

Kết quả 2: Khi chúng ta nhập vào loại thẻ tín dụng MoneyBack

factory 02 png

Kết quả 3: Khi chúng ta nhập vào loại thẻ tín dụng Sacombank

factory 03 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong Factory Design Pattern trong C#. Đây là một trong các DesignPattern được sử dụng nhiều nhất trong C#, vì vậy các bạn hãy luyện tập thật nhiều để dùng nó một cách thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *