Giá trị NULL trong SQLite

Giá trị NULL trong SQLite là thuật ngữ được sử dụng để thể hiện một giá trị còn thiếu. Giá trị NULL trong bảng là một giá trị trong trường bị bỏ trống.

Trường có giá trị NULL là trường không có giá trị. Điều rất quan trọng để hiểu rằng giá trị NULL khác với giá trị 0 hoặc trường chứa khoảng trắng.

1. Cú pháp giá trị NULL trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của việc sử dụng NULL trong khi tạo bảng.

SQLite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Ở đây, NOT NULL biểu thị rằng cột phải luôn chấp nhận giá trị rõ ràng của kiểu dữ liệu đã cho. Có hai cột mà chúng tôi không sử dụng NOT NULL, có nghĩa là các cột này có thể là NULL.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trường có giá trị NULL là trường bị bỏ trống trong quá trình tạo bản ghi.

2. Ví dụ giá trị NULL trong SQLite

Giá trị NULL có thể gây ra vấn đề khi chọn dữ liệu, vì khi so sánh một giá trị không xác định với bất kỳ giá trị nào khác, kết quả luôn không xác định và không được bao gồm trong kết quả cuối cùng.

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các dòng dữ liệu sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Chúng ta hãy sử dụng câu lệnh UPDATE để thiết lập một vài giá trị nullable dưới dạng NULL như sau:

sqlite> UPDATE COMPANY SET ADDRESS = NULL, SALARY = NULL where ID IN(6,7);

Bây giờ, chúng ta có bảng COMPANY sẽ có các bản ghi sau đây.

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22
7      James    24

Tiếp theo, chúng ta hãy xem cách sử dụng toán tử IS NOT NULL để liệt kê tất cả các bản ghi trong đó SALARY không phải là NULL.

sqlite> SELECT ID, NAME, AGE, ADDRESS, SALARY
    FROM COMPANY
    WHERE SALARY IS NOT NULL;

Câu lệnh SQLite ở trên sẽ tạo ra kết quả như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Sau đây là cách sử dụng toán tử IS NULL, danh sách này sẽ liệt kê tất cả các bản ghi trong đó SALARY là NULL.

sqlite> SELECT ID, NAME, AGE, ADDRESS, SALARY
    FROM COMPANY
    WHERE SALARY IS NULL;

Câu lệnh SQLite ở trên sẽ tạo ra kết quả như sau.

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
6      Kim     22
7      James    24

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *