Giải phương trình bậc nhất trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình giải phương trình bậc nhất trong Java. Đây là một bài tập căn bản nhập xuất khi bắt đầu học lập trình.

Phương trình bậc nhất có dạng ax + b = 0, trong phương trình này có 2 tham số là a và b, x là giá trị chúng ta cần tính. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Ví dụ: Chương trình giải phương trình bậc nhất trong Java.

Chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai hệ số a và b khi đó phương trình có dạng ax + b = 0, sau đó xét điều kiện cho a và b

Nếu a = 0 thì phương trình có hai trường hợp đó là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 1. Trường hợp 1: Phương trình có vô số nghiệm khi a = 0 và b = 0.
 2. Trường hợp 2: Phương trình vô nghiệm khi a = 0 và b != 0.

Nếu a != 0 thì nghiệm của phương trình sẽ bằng -b / a.

import java.util.Scanner;
import java.text.DecimalFormat;
public class GiaiPTBacNhat {
  public static void main(String[] args) {
    int aNumber, bNumber;
    double nghiem;
    DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");  // làm tròn đến 2 chữ số thập phân
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Nhập vào số a: ");
    aNumber = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào số b: ");
    bNumber = scanner.nextInt();
    System.out.println("Phương trình bạn vừa nhập vào là: " + aNumber + "x + " + bNumber + " = 0.");
    if (aNumber == 0) {
      if (bNumber == 0) {
        System.out.println("Phương trình này có vô số nghiệm.");
      } else {
        System.out.println("Phương trình vô nghiệm.");
      }
    } else {
      nghiem = (double) -bNumber / aNumber;  // ép kiểu để cho ra kết quả chính xác
      System.out.println("Phương trình có nghiệm x = " + decimalFormat.format(nghiem) + ".");
    }
    System.out.println("-----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

pt bac nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình giải phương trình bậc nhất trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *