Giới hạn kết quả với mệnh đề LIMIT trong SQLite

Lệnh đề LIMIT trong SQLite được sử dụng để giới hạn số lượng dữ liệu được trả về bởi câu lệnh SELECT.

1. Cú pháp của mệnh đề LIMIT kết hợp với lệnh SELECT

Cú pháp cơ bản của câu lệnh SELECT với mệnh đề LIMIT như sau:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
LIMIT [no of rows]

Sau đây là cú pháp của mệnh đề LIMIT khi nó được sử dụng cùng với mệnh đề OFFSET.

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
LIMIT [no of rows] OFFSET 

SQLite Engine sẽ trả về các hàng bắt đầu từ hàng kế tiếp của OFFSET đã cho.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ của mệnh đề LIMIT trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các dòng dữ liệu như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ trả về 6 bản ghi trong bảng COMPANY

sqlite> SELECT * FROM COMPANY LIMIT 6;

Và kết quả của ví dụ trên:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải lấy một tập hợp bản ghi từ một offset cụ thể. Dưới đây là một ví dụ, trong đó chọn ra 3 bản ghi bắt đầu từ vị trí thứ 3.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY LIMIT 3 OFFSET 2;

Và kết quả của ví dụ trên:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *