Hàm addslashes() trong PHP

Hàm addslashes() trong PHP để chèn vào chuỗi khi trong chuỗi dấu nháy kép ” mà có dấu nháy đơn ‘ hay trong chuỗi dấu nháy đơn ‘ có dấu nháy kép “

Ví dụ:

echo addslashes('Các bạn đang đọc bài tại "kiso", chúc các bạn học PHP tốt');

Kết quả: Các bạn đang đọc bài tại “kiso”, chúc các bạn học PHP tốt

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Hoặc:

echo addslashes("Các bạn đang đọc bài tại 'kiso', chúc các bạn học PHP tốt");

Kết quả: Các bạn đang đọc bài tại ‘kiso’, chúc các bạn học PHP tốt