Hàm AND() trong Excel

Trong bài viết này mình giới thiệu cho bạn về hàm AND trong Excel, chức năng và một số ví dụ liên quan đến hàm.

1. Tìm hiểu về hàm AND trong Excel

Hàm AND trong excel là hàm sẽ trả về kết quả là TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE và trả về kết quả là FALSE nếu có ít nhất một đối số của hàm định trị là FALSE.

Cú pháp của hàm là:

 AND( logical_test1, [logical_test2], ... )

Trong đó các đối số logic_test là một hoặc nhiều điều kiện đánh giá TRUE hoặc FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ghi chú:

  • Trong các phiên bản hiện tại của Excel (Excel 2007 trở lên), bạn có thể nhập tối đa 255 đối số logic_test vào hàm Excel And. Tuy nhiên, trong Excel 2003, hàm chỉ có thể xử lý tối đa 30 đối số.
  • Nếu các đối số logic_test ước tính thành số, thay vì giá trị logic, giá trị 0 được coi là FALSE và tất cả các giá trị khác không được coi là TRUE.

2. Ví dụ về hàm AND trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy ba ví dụ về hàm And Excel:

ham and trong excel 650x154 PNG

Lưu ý rằng, trong bảng tính ví dụ trên:

  • Hàm trong ô C1 ước tính thành TRUE, vì CẢ HAI điều kiện được cung cấp là TRUE;
  • Hàm trong ô C2 ước tính thành FALSE, vì điều kiện thứ ba, B2> 12 , là FALSE;
  • Hàm trong ô C3 ước tính thành FALSE, vì TẤT CẢ các điều kiện được cung cấp là FALSE.

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm AND

Nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng hàm AND trong Excel thì đây có thể là lỗi #VALUE! Lỗi này thường xảy ra nếu bất kỳ đối số logic_test được cung cấp nào là giá trị văn bản.

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong hàm AND trong Excel, đây là hàm rất đơn giản xong lại được ứng dụng rất lớn trong tính toán. Chúc bạn thực hiện thành công nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *