Hàm array() trong PHP

# Description

# Parmeters

Để khởi tạo một mảng trong php ta sẽ dùng từ khóa new array()

# Examples

Khởi mảng tạo rỗng

$bien = array(); 
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Array
(
)

Khởi tạo mảng và giá trị ban đầu dạng chỉ mục

$bien = array('hello', 'world'); 
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Array
(
  [0] => hello
  [1] => world
)

Khởi tạo mảng và gán giá trị ban đầu dạng kết hợp

$bien = array(
  'name' => 'Thehalfheart',
  'email' => 'thehalfheart@gmail.com'
); 
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Array
(
  [name] => Thehalfheart
  [email] => thehalfheart@gmail.com
)

Khởi tạo mảng rỗng và thêm phần tử vào mảng dạng chỉ mục

$bien = array(); 
$bien[] = 'thehalfheart';
$bien[] = 'thehalfheart@gmail.com';
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Array
(
  [0] => thehalfheart
  [1] => thehalfheart@gmail.com
)

Khởi tạo mảng rỗng và thêm phần tử vào mảng dạng kết hợp

$bien = array(); 
$bien['name'] = 'thehalfheart';
$bien['email'] = 'thehalfheart@gmail.com';
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Array
(
  [name] => thehalfheart
  [email] => thehalfheart@gmail.com
)

Xem thêm các hàm xử lý mảng trong php và các kiểu dữ liệu trong php để hiểu rõ hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *