Hàm array_count_values() trong PHP

# Description

# Parameters

Cú pháp: array array_count_values ( array $array )

Trong đó

 • $array chính là mảng cần đếm

# Return values

Hàm array_count_values() sẽ trả về một mảng với key chính là các giá trị của mảng và value chính là số lần xuất hiện trong mảng. Dạng như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$result = array(
  'value_cua_phan_tu' => 'so_lan_xuat_hien'
);

# Examples

Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng

Ta sử dụng hàm array_count_values() để xử lý cho bài toán này như sau:

$array = array(
  'kiso',
  'kiso',
  'thehalfheart',
  'kiso.vn',
  'kiso.vn',
  'kiso'
);

echo '<pre>';
print_r(array_count_values($array));

Kết quả:

Array
(
  [kiso] => 3
  [thehalfheart] => 1
  [kiso.vn] => 2
)

Hàm này rất đơn giản và thường sử dụng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *