Hàm array_diff_assoc() trong PHP

# Description

# Parameters

Cú pháp: array array_diff_assoc ( array $array1 , array $array2 [, array $… ] )

Trong đó:

 • $array1: mảng thứ nhất
 • $array2: mảng thứ hai
 • $arrayn: mảng thứ n

# Return values

Trả về mảng gồm các phần tử không xuất hiện ở tất cả các mảng truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Note: Các phần tử trả về chỉ ở mảng thứ nhất

# Examples

Sử dụng hai tham số

Code:

$array1 = array(
  'name'   => 'Cường',
  'website'  => 'kiso.vn',
  'phone'   => '0979 306 603'
);

$array2 = array(
  'name'   => 'Cường',
  'website'  => 'https://kiso.vn',
  'phone'   => '0979 306 603'
);

echo '<pre>';
print_r(array_diff_assoc($array1, $array2));<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

Result:

Array
(
  [website] => kiso.vn
)

Explan:

Trong ví dụ này ta thấy chỉ có giá trị ‘kiso.vn‘ mới không tồn tại mảng còn lại nên nó được lấy để trả về

Sử dụng hơn hai tham số

Code:

$array1 = array(
  'name'   => 'Cường',
  'website'  => 'kiso.vn',
  'phone'   => '0979 306 603'
);

$array2 = array(
  'name'   => 'Cường',
  'website'  => 'https://kiso.vn',
  'phone'   => '0979 306 603'
);

$array3 = array(
  'name'   => 'Cường',
  'website'  => 'kiso.vn',
  'phone'   => '0979 306 603'
);

echo '<pre>';
print_r(array_diff_assoc($array1, $array2, $array3));

Result:

Array
(
)

Explan:

Ta thấy cả ba giá trị ở mảng thứ nhất đều xuất hiện ở các mảng còn lại. Riêng có giá trị ‘kiso.vn‘ là chỉ tồn tại ở mảng thứ ba nhưng vẫn không chọn. Như vậy dù giá trị đó chỉ xuất hiện ở một mảng nào đó thôi cũng không được chọn.

No more example!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *