Hàm array_diff_key() trong PHP

# Description

# Variables

Cú pháp: array array_diff_key ( array $array1 , array $array2 [, array $… ] )

Trong đó:

  • $array1, $array2 là các mảng cần kiểm tra
  • Nếu có nhiều mảng thì bạn tiếp tục thêm nó đằng sau

# Return values

Kết quả sẽ trả về một mảng gồm các phần tử không xuất hiển ở tất cả các mảng truyền vào

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

# Examples

Trường hợp truyền vào 2 mảng

Code

$mang1 = array('kiso', 'kiso.vn', 'thehalfheart');
$mang2 = array('kiso.vn', 'thehalfheart');

echo '<pre>';
print_r(array_diff_key($mang1, $mang2));

Result

Array
(
    [2] => thehalfheart
)

Trường hợp truyền vào nhiều hơn 2 mảng

Code:

$mang1 = array('kiso', 'kiso.vn', 'thehalfheart', 'nvcuong');
$mang2 = array('kiso.vn', 'thehalfheart');
$mang3 = array('kiso.vn', 'nvcuong');

echo '<pre>';
print_r(array_diff_key($mang1, $mang2));

Result

Array
(
    [2] => thehalfheart
    [3] => nvcuong
)

Kết quả sẽ có 2 phần tử này tại vì cả 2 phần tử này không xuất hiện ở cả 3 mảng như trong đề bài.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *